24 maja 2018 roku w Golden Floor Tower w Warszawie odbyło się szkolenie pt.: „Doskonalenie procedur reklamacyjnych w bankach”.

24 maja 2018 roku w Golden Floor Tower w Warszawie odbyło się szkolenie pt.: „Doskonalenie procedur reklamacyjnych w bankach”.

W roli prelegentów wystąpili specjaliści kancelarii Sadkowski i Wspólnicy: radca prawny Mariusz Kowolik – Partner Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, adwokat Rafał Wojciechowski – Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, radca prawny Konrad Młynkiewicz – Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego,  radca prawny Anna Grygo oraz aplikant radcowski Piotr Żelek.

Na szkoleniu omawiano następujące zagadnienia:

  • Ustawę o rzeczniku i Prawo bankowe – podstawy prawne, interpretacja i praktyki banków

(Tryb postępowania reklamacyjnego według Ustawy o rzeczniku, wątpliwości interpretacyjne dot. Ustawy o rzeczniku – sposoby liczenia terminów, reklamacje, domniemanie, postępowanie w praktyce, odpowiedzi na zapytania Rzecznika, moc prawna stanowiska Rzecznika w postępowaniu cywilnym; prawidłowa odpowiedź na skargę klienta – problemy praktyczne, statystyki i raportowanie skarg klientów, sankcje;  Arbitraż bankowy, Rzecznik klienta w banku – kompetencje i praktyki; Przegląd opinii ZBP).

  • Case study – praktyka spraw sądowych oraz odpowiedzialność banków za naruszenie praw konsumentów

(Charakterystyka spraw sądowych, w których stroną są instytucje finansowe – pozycja formalna i materialna banku oraz konsumenta, strategie obrony, problematyka powództwa przeciwko klientowi banku; Konsument i przedsiębiorca jako przeciwnicy procesowi banku – charakterystyka sposobów prowadzenia sporu; Sąd polubowny przy KNF).

  • Skargi klientów i spory z nimi, a compliance – rekomendacje KNF, wpływ na system zarządzania ryzykiem

(Struktura organizacyjna banku zapewniająca właściwe zarządzanie ryzykami związanymi ze skargami klientów; Wpływ skarg klientów na podstawowe zasady zarządzania ryzykiem i adekwatność kapitałową, w tym w szczególności sposoby pomiaru ryzyka compliance oraz ryzyka operacyjnego; Skargi klientów, a inspekcje KNF i BION – ujawnienia, opisy skarg, wykazanie prawidłowości rozpatrzenia skarg oraz zabezpieczenie interesów banku w przyszłości).