Aktualizacja serwisu.
Zapraszamy niebawem.

Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego

W skład Działu Międzynarodowego Planowania Podatkowego wchodzą prawnicy posiadający rozległe doświadczeniem w zakresie planowania i wdrażania rozwiązań, których efektem jest korzystanie z możliwie najniższego opodatkowania prowadzonej działalności lub najniższego opodatkowania pojedynczych transakcji. Plany optymalizacyjne są tworzone zarówno na gruncie prawa polskiego jak również prawa państw obcych.

W spektrum działań członków Zespołu są m.in.:

 • planowanie i przeprowadzanie procesów restrukturyzacji i optymalizacji podatkowej podmiotów gospodarczych, w tym procesów:
   • optymalizacji podatkowej pojedynczych transakcji,
   • optymalizacji podatkowej działalności gospodarczej,
   • optymalizacji podatkowej na gruncie polskiego systemu prawnego, jak również przy wykorzystaniu korzystnych uregulowań państw obcych,
 • opiniowanie strategii inwestycyjnych.

Prawnicy Działu Międzynarodowego Planowania Podatkowego korzystają z rozległej wiedzy dotyczącej zagadnień takich jak:

 • europejskie i pozaeuropejskie jurysdykcje podatkowe,
 • międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz wymianie informacji w sprawach podatkowych,
 • zmiana rezydencji podatkowej,
 • podatek u źródła,
 • opodatkowanie działalności operacyjnej,
 • opodatkowanie dochodów ze źródeł kapitałowych,
 • opodatkowanie własności intelektualnej,
 • fundacje prywatne i trusty,
 • fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe,
 • prywatne firmy ubezpieczeniowe (captive insurance).

Przedmiotem planów optymalizacyjnych mogą być m.in.:

 • zysk operacyjny,
 • zyski z handlu internetowego (e-commerce) oraz usług świadczonych zdalnie,
 • przychody z wartości niematerialnych i prawnych, własność intelektualna, w tym znaki towarowe,
 • zyski kapitałowe – dywidendy, zyski z instrumentów rynku kapitałowego, transakcje zbycia udziałów lub akcji,
 • proces zbycia nieruchomości,
 • zyski z usług pośrednictwa.