Pracownicy działu

Konrad Młynkiewicz
Dyrektor Działu

Agnieszka Jędrzejewska
Aplikant adwokacki

Dominika Kaczmarek
Prawnik

Daniel Lubowiecki
Prawnik

Oferta Dz. Prawa Administracyjnego

Pobierz folder (plik pdf)

Dział Prawa Administracyjnego

Prawnicy Działu Prawa Administracyjnego specjalizują się w sprawach szeroko rozumianego prawa budowlanego, obsłudze prawnej organów administracji publicznej a także reprezentując Klientów Kancelarii w sprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dział Prawa Administracyjnego oferuje kompleksowe prowadzenie spraw:

 • inwestycji budowlanych o charakterze deweloperskim;
 • inwestycji drogowych;
 • inwestycji liniowych;
 • inwestycji w zakresie budowy nośników reklamowych;
 • inwestycji w zakresie budowy wież telefonii komórkowej;
 • inwestycji w zakresie budowy farm oraz elektrowni wiatrowych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, stacji uzdatniania wody;
 • rent planistycznych oraz opłat adiacenckich;
 • środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • byłych właścicieli oraz następców prawnych byłych właścicieli tzw. gruntów warszawskich w odzyskaniu utraconych przez nich praw własności bądź uzyskaniu odszkodowań;
 • legalizacji samowoli budowlanej;
 • kombatantów;
 • cofnięcia pozwolenia na broń;
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • dotyczących wpisu do rejestru zabytków;
 • o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych zagadnień związanych z transportem drogowym i przewozami oraz postępowaniem egzekucyjnym;
 • z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • z zakresu dróg publicznych i transportu;
 • dotyczących potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego tzw. mienia zabużańskiego;
 • z zakresu wywłaszczenia oraz z komunalizacji mienia;
 • dotyczących scalania i wymiany gruntów;
 • geodezji i kartografii;
 • z zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania;
 • cudzoziemców;
 • ze stosunków służbowych dotyczących między innymi przyznania funkcjonariuszom lokali mieszkalnych oraz wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, a także rozwiązania stosunku służbowego;
 • o nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz potwierdzenia równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów uzyskanych w innych państwach;
 • z zakresu ochrony danych osobowych;
 • z zakresu zdrowia i chorób zawodowych;
 • ochrony własności przemysłowej;
 • dotyczących koncesji oraz sprzedaży napojów alkoholowych;
 • obejmujących prawo geologiczne i górnicze.