Formy prawne w jakich zagraniczni przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Księstwa Liechtenstein

Na wstępie należy stwierdzić, iż oferta Kancelarii Prawnej Sadkowski i Wspólnicy na założenie oraz obsługę prawną spółki holdingowej na terytorium Księstwa Liechtenstein, dedykowana jest zarówno do Klientów, którzy zamierzają rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą jak i do przedsiębiorców rozpoczynających jej prowadzenie.

Najdalej idące korzyści płynące z prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Liechtenstein daje powołanie tzw. spółki holdingowej, do której mają zastosowanie przepisy regulujące funkcjonowanie prywatnej spółki z o. o. (company limited by shares). Prawo Księstwa Liechtenstein przewiduje również liczne preferencje w przypadku prowadzenia działalności w formie prywatnej grupy kapitałowej (private asset structure -privatvermögensstruktur) oraz funduszu inwestycyjnego (private equity fund).

W ofercie Kancelarii znajdują się nie tylko usługi założenia oraz obsługi prawnej spółki holdingowej, prywatnej grupy kapitałowej oraz funduszu inwestycyjnego ale również nabycia powołanej wcześniej na terytorium tego kraju spółki holdingowej typu vintage. Oferta ta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie są zainteresowani rozwiązaniami optymalizacyjnymi, których efekty będą odsunięte w czasie oraz do przedsiębiorców, których charakter prowadzonej działalności gospodarczej nie pozwala na realizacje zysków w dalszej perspektywie czasu.

Prywatna spółka z o. o. (company limited by shares), jest spółką kapitałową posiadającą własną nazwę. Jej minimalny kapitał zakładowy, który musi zostać wpłacony w pełnej wysokości przed powołaniem spółki, wynosi 50.000 franków szwajcarskich. Kapitał może być wniesiony również w formie aportu. Powołać spółkę może co najmniej dwóch założycieli, którzy mogą zarazem być jej wspólnikami. Ponadto, przepisy wymagają obligatoryjnego powołania dyrektora spółki.

Umowa spółki (act of incorporation), pod rygorem nieważności, musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, który następnie podlega rejestracji w rejestrze spółek handlowych. Z dniem rejestracji spółka uzyskuje osobowość prawną. Umowa spółki obligatoryjnie określa cel działalności spółki, jej siedzibę, wielkość kapitału zakładowego, ilość akcji uprzywilejowanych oraz rodzaj uprzywilejowania, organy spółki, ich skład jak również sposób ich zwoływania.

Przepisy wymagają obligatoryjnego powołania trzech organów spółki: zgromadzenia wspólników (general meeting), zarządu(management) oraz zgromadzenia audytorów (auditors). Przepisy wskazują również na fakultatywną możliwość powołania rady nadzorczej (supervisory board).

Jeśli powołana spółka nie prowadzi na terytorium Księstwa Liechtenstein działalności gospodarczej, musi posiadać przedstawiciela. Podstawą działania przedstawiciela jest pełnomocnictwo. Obowiązek powołania przedstawiciela powstaje również wtedy gdy spółka nie posiada licencji handlowej. Powołany przedstawiciel, jest upoważniony do:

  • reprezentowania spółki w sprawach cywilnych jak również do jej reprezentowania przed sądami oraz organami administracji, oraz
  • odbierania wszelkiej dokumentacji spółki.