Kontrola w firmie: co wolno inspektorowi, a co pracodawcy?

W orzecznictwie dominuje pogląd, że PIP może dokonywać takich kontroli nawet bez uprzedzenia. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (sygn. akt II SA/Op 481/10), obowiązki dotyczące zawiadamiania przedsiębiorcy o wszczęciu kontroli dotyczą bowiem wyłącznie organów kontroli, które uprawnione są do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Ze stanowiska Głównego Inspektora PIP z 15.01.2016 r. wynika, że instytucja ta nie będzie już w ogóle zawiadamiać przedsiębiorców o planowanej kontroli. Wedle wcześniejszej praktyki przedsiębiorcy byli uprzedzani o planowanych kontrolach.

– Warto wiedzieć, iż przed wszczęciem kontroli inspektor pracy powinien okazać przedsiębiorcy legitymację służbową oraz upoważnienie do jej przeprowadzenia. W upoważnieniu inspektora pracy do kontroli przedsiębiorcy musi znaleźć się między innymi określenie zakresu kontroli, pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy, a także data rozpoczęcia i przewidziany termin zakończenia kontroli. Zasada dotycząca obowiązkowego okazania upoważnienia nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli u przedsiębiorcy, może być ona podjęta po okazaniu legitymacji służbowej. W takim wypadku upoważnienie należy dostarczyć w przeciągu 7 dni od daty faktycznego rozpoczęcia kontroli. – zwraca uwagę Maciej Dokurno, prawnik z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Czytaj więcej: polskieradio.pl