Odpowiedzialność TFI i innych uczestników rynku wobec KNF

W dniach 29 – 30 listopada 2017 roku w Mercure Grand Hotel w Warszawie odbyły się warsztaty dedykowane przedstawicielom sektora finansowego – towarzystw inwestycyjnych zależnych i niezależnych pt.: „Odpowiedzialność TFI i innych uczestników rynku wobec KNF”.

Przedstawiciele naszej kancelarii Mariusz Kowolik, Partner, Radca prawny, Dyrektor Działu Prawa Cywilnego oraz Rafał Wojciechowski, Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego wygłosili prelekcje pt.: „Konflikty interesów i struktura organizacyjna TFI – teoria i praktyka” oraz „Odpowiedzialność TFI oraz podmiotów zarządzających funduszem wobec uczestników funduszu”.

Eksperci naszej kancelarii omówili następujące zagadnienia:

  • Konflikty interesów w TFI oraz ich odzwierciedlenie w regulacjach wewnętrznych
  • Metody zarządzania konfliktami interesów
  • Struktura organizacyjna w TFI
  • KNF, a konflikty interesów oraz wymogi co do struktury organizacynej
  • cywilnoprawne podstawy roszczeń uczestników funduszy inwestycyjnych
  • podstawowe naruszenia interesu uczestników funduszy (case study)
  • rola depozytariusza w dochodzeniu roszczeń przez uczestników funduszy
  • sankcje administracyjne i karne za naruszenia dokonane wobec uczestników funduszy

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.