Konrad Młynkiewicz dla money.pl: Podział działki na mniejszą lub inwestycje infrastrukturalne gminy mogą obciążyć portfel Kowalskiego

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają gminom obciążyć właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości opłatami adiacenckimi. Są one związane ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek podziału działki na mniejsze lub na skutek stworzenia przez gminę warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Opłata może być nałożona również wtedy, gdy gmina wybuduje drogę poprawiającą dojazd do nieruchomości.

Wskazane opłaty mogą być nałożone niezależnie od tego, czy właściciele danej nieruchomość ją sprzedadzą, czy też nadal będą pozostawali ich właścicielami. W przeciwieństwie do tzw. renty planistycznej, będącej opłatą powiązaną ze wzrostem wartości nieruchomości, która nakładana jest na właścicieli nieruchomości jedynie w sytuacji sprzedaży działki przed upływem 5 lat od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniającego przeznaczenie gruntu, opłata adiacencka nie jest powiązane ze sprzedażą działki.

Czytaj więcej na: inwestycje.pl