Śląskie Seminarium branży wodociągowej

W dniu 21 lutego 2018 r. w Katowicach odbyło się zorganizowane przez Kancelarię Sadkowski i Wspólnicy we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach Śląskie Seminarium branży wodociągowej. W wydarzeniu wzięło udział blisko trzydziestu prezesów oraz członków zarządów przedsiębiorstw wodociągowych regionu śląskiego.

W panelu dyskusyjnym moderowanym przez Partnera Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy – mecenasa Mariusza Kowolika uczestniczyli prowadzący część merytoryczną Seminarium mecenas Agnieszka Jędrzejewska oraz mecenas Konrad Młynkiewicz – eksperci Kancelarii, a także Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie dr inż. Tadeusz Rzepecki. W ożywionej dyskusji wzięli również udział uczestnicy seminarium. Poruszone zostały kwestie ustalania opłat za usługi wodne na tle znowelizowanej ustawy Prawo wodne oraz pojawiające się wątpliwości natury interpretacyjnej oraz technicznej. Jednym z żywiej dyskutowanych problemów była kwestia pomiarów poboru wody przeznaczonej do różnych celów.

Szeroko omówiono zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zestawieniu z projektowanym rozporządzeniem w sprawie określania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z uwzględnienia części uwag do tego projektu, zgłoszonych w toku konsultacji publicznych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Niepokój budzi jednak kwestia przygotowywania taryf na okres 3 lat zamiast 1 roku, jak to miało miejsce dotychczas. Zastrzeżenia budzi także sposób liczenia niezbędnego przychodu dla potrzeb obliczenia taryf, w skład którego wchodzą koszty eksploatacji i utrzymania ponoszone w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Do dnia 12 marca 2018 r. przedsiębiorstwa wodociągowe muszą złożyć wnioski taryfowe do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Autorzy zdjęć: GPW S.A i Sadkowski i Wspólnicy SK