Wniosek o obniżenie opłat w postępowaniu egzekucyjnym nie podlega opłacie

Uchwałą z dnia 26 października 2016 roku, podjętą w sprawie o sygnaturze akt III CZP 63/16, Sąd Najwyższy rozstrzygnął, iż od wniosku o obniżenie opłat egzekucyjnych określonych w art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1138, ze zm.) nie pobiera się opłaty. Wniosek, którego braków nie uzupełniono w terminie podlega odrzuceniu.Co więcej, artykuł 759 § 2 k.p.c., zgodnie z którym Sąd może z urzędu wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia,  nie stanowi, zdaniem Sądu Najwyższego, podstawy do obniżenia przez sąd z urzędu prawidłowo ustalonych opłat egzekucyjnych.

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej (art. 49 ust. 7-10 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1138, ze zm.) jest szczególnym środkiem prawnym w postępowaniu egzekucyjnym. Z wnioskiem tym może wystąpić dłużnik lub wierzyciel, w zależności od tego, który z tych podmiotów obowiązany jest do uiszczenia opłaty.Żądanie obniżenia wysokości opłaty dotyczyć może wyłącznie opłaty stosunkowej, a więc opłaty pobieranej przy egzekucji świadczeń pieniężnych. Wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia wydanego przez komornika na podstawie art. 49 ust. 3 lub 4 ustawy, wzywającego dłużnika lub wierzyciela do uiszczenia opłaty.

Rozpoznając wniosek o obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej sąd w pierwszej kolejności powinien ustalić, czy opłata egzekucyjna została przez komornika ustalona prawidłowo, tj. zgodnie z przepisami ustawy oraz KPC. W razie stwierdzenia uchybień w tym zakresie, sąd winien zawiesić rozpoznanie wniosku i podjąć czynności w trybie art. 759 § 2KPC. Obniżenie opłaty egzekucyjnej na tej podstawie jest niedopuszczalne. Na postanowienie sądu o obniżeniu lub odmowie obniżenia opłaty przysługuje zażalenie wnioskodawcy oraz komornikowi.