Zalcman Paulina

PAULINA ZALCMAN

Aplikant radcowski

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Doświadczenie:

Posiada szerokie doświadczenie w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem zawierania, negocjowania oraz wykonywania umów w obrocie gospodarczym, w tym umów o roboty budowlane, umów deweloperskich oraz umów z branży IT. Sporządza projekty pism procesowych w sprawach gospodarczych zarówno na potrzeby postępowań przed sądami powszechnymi, jak i sądami arbitrażowymi. Doradza Klientom w zakresie czynności poprzedzających wdanie się w spór, w szczególności opracowuje wezwania, pisma, prowadzi negocjacje ugodowe. Przygotowuje opinie prawne z zakresu doradztwa postransakcyjnego, w tym umów typu M&A. Aktywnie uczestniczy w przeprowadzaniu analiz due dilligence na potrzeby transakcji kapitałowych. Bierze udział w organizowaniu transakcji inwestycyjnych oraz transakcji na rynku nieruchomości, w tym z wykorzystaniem obligacji i ich zabezpieczeniami do łącznej kwoty 10.000.000 PLN. Posiada doświadczenie w skutecznym prowadzeniu postępowań zabezpieczających na rzecz Klientów Kancelarii.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach programu stypendialnego studiowała także na Paris Lodron University of Salzburg, Austria. Aktualnie wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Doradza także w języku angielskim.

Wybrane doświadczenie:

  • reprezentacja Klienta w sporze z podmiotem z branży pośrednictwa finansowego w dochodzeniu roszczeń powstałych w wyniku naruszenia prawa konkurencji (private enforcement)
  • reprezentacja Klienta w sporze z deweloperem o roszczenia wynikające z umów deweloperskich oraz w postępowaniu zabezpieczającym o łącznej wartości przedmiotu sporu ponad 8.000.000 PLN;
  • reprezentacja Klienta z branży chemicznej w postępowaniu arbitrażowym o wartości przedmiotu sporu 900.000 EUR;
  • reprezentacja Klienta z branży informatycznej w sporze o zapłatę przeciwko dużej spółce francuskiej o wartości przedmiotu sporu 4.000.000 USD;
  • doradztwo na rzecz Klienta w zakresie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
  • przygotowywanie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów.

 

p.zalcman@siw.pl
tel.: +48 514 825 873