Zmiana w k.p.a. przyspieszająca postępowanie administracyjne – niezgodna z konstytucją

Jedna z planowanych przez resort rozwoju zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego (k.p.a.), która ma przyspieszyć postępowanie administracyjne, narusza konstytucyjną zasadę dwuinstancyjności – uważa radca prawny Konrad Młynkiewicz. Resort rozwoju odpiera zarzut.

Zarzut dotyczy projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, który składa się na pakiet 100 zmian dla firm. Nowelizacja k.p.a. ma m.in. pomóc rozwiązać problem formalizmu i przewlekłości procedur administracyjnych. Został on już przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Jak wskazuje ekspert, projekt zakłada m.in. przyspieszenie terminu postępowania przed sądem administracyjnym. Jeden z proponowanych przepisów przewiduje, że w przypadku decyzji kasatoryjnych, a więc takich, które uchylają decyzję pierwszej instancji i przekazują sprawę do ponownego rozpatrzenia, a od których zgodnie z przygotowanymi zmianami procedury administracyjnej nie będzie możliwym złożenie skargi do sądu administracyjnego, strona będzie mogła złożyć do sądu administracyjnego sprzeciw od takiej decyzji. Będzie na to miała 14 dni, a sąd administracyjny będzie zobligowany rozpoznać sprzeciw w terminie 30 dni, przy czym wyrok co do zasady będzie wydany poza rozprawą.

„W tym zakresie w projekcie pojawia się jednak zapis, który stoi w sprzeczności z Konstytucją RP. Projektodawca wskazał bowiem, że od wydanego w tym trybie przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku nie przysługuje środek odwoławczy. Przepis taki byłby w sposób oczywisty sprzeczny z wyrażoną w art. 176 ust. 1 Konstytucji zasadą dwuinstancyjności postępowania sądowego, co powinno zostać zweryfikowane przed złożeniem projektu ustawy w Sejmie” – wskazał Konrad Młynkiewicz.

Czytaj więcej na: gazetaprawna.pl