Szkolenia płatne

Akademia prawa pracy dla menadżerów

Terminy szkoleń:

 • 19.12.2019 r., godz.: 9:00 – 17:00, Warszawa
Pobierz folder szkoleniowy – Warszawa

Organizator:

Patron merytoryczny:

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, we współpracy z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy, zapraszają do udziału w całodniowym szkoleniu dla menadżerów poświęcone prawu pracy dla kadry kierowniczej. Szkolenie adresowane jest dla kadry menadżerskiej, HR Business Partnerów, specjalistów w zakresie kadr oraz osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom zdobycia cennej i praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy, niezbędnej dla osób kierujących zespołami.

Tematyka szkolenia skupia się na aspektach prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników, kontrolą i oceną ich pracy, relacjami z zespołem (w kontekście zjawisk takich jak mobbing czy dyskryminacja), a także podejmowaniem decyzji o zakończeniu stosunku pracy.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

 • w krótkim czasie uczestnicy otrzymają duża dawkę przydatnej wiedzy;
 • wszystkie zagadnienia są omawiane z praktycznego punktu widzenia;
 • prowadzący zapewnia materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • każdy z uczestników może zadać własne pytania prowadzącemu;
 • uczestnicy otrzymują certyfikat, potwierdzający zdobyte umiejętności.

Program wydarzenia

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW – godz. 9.00-9.30

Obowiązki menadżera związane z kierowaniem pracownikami:

 • Ustalanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników;
 • Planowanie czasu pracy pracowników;
 • Nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników;
 • Odpowiedzialność prawna menadżera.

Zasady nawiązywania umów o pracę, rekrutacja, ochrona danych osobowych – kwestie praktyczne:

 • Ustalenie warunków zatrudnienia, rekrutacja – kwestie praktyczne;
 • Rodzaje umów zawieranych z pracowniami:
  • omówienie charakteru poszczególnych umów, różnicy pomiędzy umowami, istotnych dla danego rodzaju umowy klauzul umownych, przykładów praktycznego zastosowania,
  • sposoby rozwiązania poszczególnych rodzajów umów.
 • Rodzaje umów zawieranych z pracownikami w zależności od potrzeb pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy i rodzaju powierzonych obowiązków (umowy o odpowiedzialności materialnej, o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności, inne);
 • Forma dokumentu i skutki jej niezachowania;
 • Doręczenia i terminy w prawie pracy;
 • Ochrona danych osobowych w prawie pracy:
  • obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych – zarówno na etapie rekrutacji jak i zatrudnienia,
  • obowiązki pracownika,
  • zasady przetwarzania danych osobowych pracownika,
  • dokumentacja związana z ochroną danych osobowych,
  • sankcję za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
  • archiwizacja dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych,
  • tworzenie i przykłady wewnętrznych procedur chroniących dane osobowe,
  • case study.

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Udzielania urlopów na żądanie,
 • Sytuacji przesunięcia bądź odwołania pracownika z urlopu,
 • Udzielania urlopu w okresie wypowiedzenia.

PRZERWA KAWOWA – godz. 11.45-12.00

Wybrane prawa i obowiązki pracownika:

 • Obowiązek sumiennego, starannego i efektywnego wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy a prawo pracownika do prywatności i prawo pracodawcy do kontroli:
  • sposoby kontroli pracy pracowników w miejscu pracy,
  • ocena jakości pracy pracowników, w szczególności w kontekście ewentualnej potrzeby formułowania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę,
  • wydawanie pracownikom poleceń wykonywania pracy nadliczbowej,
  • monitoring w miejscu pracy (z uwzględnieniem nowych przepisów),
  • case study.
 • Obowiązek pracownika stosowania się do zgodnych z przepisami poleceń przełożonych i związane z tym uprawnienia pracodawcy,
 • Obowiązek lojalności pracownika i jego realizacja (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zakazu konkurencji w czasie trwania i po ustaniu stosunku pracy),
 • Prawo pracownika do podnoszenia kwalifikacji i związane z tym obowiązki pracodawcy,
 • Odpowiedzialność materialna pracowników:
  • definicja i obowiązujące przepisy,
  • sposoby egzekwowania,
  • rodzaje umów o odpowiedzialności materialnej,
  • egzekwowanie obowiązków pracownika,
  • omówienie orzecznictwa sądowego,
  • case study.

Rozwiązywanie stosunków pracy:

 • Zasady ogólne, podstawy prawne, terminy,
 • Sposoby zakończenia stosunku pracy: porozumienie, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
 • Określenie przyczyny rozwiązania stosunku pracy i jej opisane w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę (najczęściej popełniane błędy, analiza orzecznictwa sądowego, case study)
 • Najczęstsze przyczyny zwolnień pracowników na podstawie orzecznictwa i praktyki,
 • Ocena pracowników oraz zwolnienia na jej tle,
 • Rozwiązywanie stosunków pracy / zmiana warunków zatrudnienia pracowników podlegających szczególnej ochronie przez zwolnieniem,
 • Aspekty formalne związane z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • Konsultacja związkowa wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę / wypowiedzenia bądź wystąpienie o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem zarządu związku,
 • Omówienie najczęściej popełnianych przez pracodawców błędów związanych z zakończeniem stosunku pracy,
 • Konsekwencje wadliwego rozwiązania umowy o pracę.

Pojęcie dyskryminacji, mobbingu i molestowania w stosunkach pracy oraz ochrona dóbr osobistych w stosunkach pracy:

 • Dyskryminacja w stosunkach pracy:
  • definicja (z uwzględnieniem nowelizacji wprowadzonej we wrześniu 2019 r.),
  • analiza bezpośrednich i pośrednich przypadków dyskryminacji,
  • przykłady dyskryminacji w stosunkach pracy w praktyce, analiza orzecznictwa sądowego,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji w stosunkach pracy,
  • postępowanie sądowe związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu dyskryminacji (przesłanki uzasadniające wystąpienie z powództwem i konstrukcja powództwa, ciężar dowodu, aktualne orzecznictwo sądowe związane z dochodzeniem przez pracowników roszczeń z tytułu dyskryminacji).
  • case study.
 • Molestowanie
 • Mobbing:
  • definicja mobbingu (z uwzględnieniem nowelizacji wprowadzonej we wrześniu 2019 r.),
  • omówienie najczęstszych przyczyn mobbingu oraz charakterystyka „ofiary mobbingu” i „mobbera”,
  • przykłady zachowań o charakterze mobbingu w stosunkach pracy w praktyce, analiza orzecznictwa sądowego,
  • przeciwdziałanie mobbingowi w stosunkach pracy (działania prewencyjne pracodawcy, organizowanie szkoleń dla pracowników, wprowadzenie procedury postępowania w przypadku zgłoszenia mobbingu, powołanie komisji mającej na celu wyjaśnienie dokonanego zgłoszenia),
  • postępowanie sądowe związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu mobbingu (przesłanki uzasadniające wystąpienie z powództwem i konstrukcja powództwa, ciężar dowodu, aktualne orzecznictwo sądowe związane z dochodzeniem przez pracowników roszczeń z tytułu mobbingu).
  • case study.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA, ROZDANIE CERTYFIKATÓW UCZESTNIKOM – godz. 17:00

PRELEGENCI

Marcin Frąckowiak,
Radca Prawny, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Specjalista z zakresu prawa pracy. Reprezentuje Klientów przed sądami pierwszej i drugiej instancji w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Doradzał m.in. w sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników, zwolnieniami indywidualnymi oraz grupowymi, roszczeniami pracowników przeciwko pracodawcom ze stosunku pracy (w tym roszczeniami z tytułu chorób zawodowych i wypadków przy pracy).

Czytaj więcej

Cena szkolenia:

Jedna osoba:

 • 550 zł netto/osoba – firma będąca członkiem PSZK
 • 750 zł netto/osoba – firma niebędąca członkiem PSZK

Dwie osoby:

 • 450 zł netto/osoba – firma będąca członkiem PSZK
 • 650 zł netto/osoba – firma niebędąca członkiem PSZK

Kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl
REJESTRACJA ONLINE: Akademia prawa pracy dla menadżerów