Artykuł Michała Szczęsnego na temat udostępniania próbek w serwisie PressInfoMed

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest zasadniczo jawne, a przedmiotowe środki dowodowe mają istotne znaczenie w kontekście wyłonienia danego podmiotu jako wykonawcy umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jednym z najpopularniejszych przedmiotowych środków dowodowych jest próbka, której z przyczyn oczywistych nie można udostępnić elektronicznie.

Konkurenci chcąc zachować kontrolę nad poprawnością działania zamawiającego i legalności podejmowanych przez niego czynności, mogą zwrócić się do zamawiających publicznych o udostępnienie ofert oraz przesłanie próbek.

Jak postępować w sytuacji, gdy oferta o udzielenie zamówienia publicznego została złożona elektronicznie? Czy próbki, których żąda wnioskodawca mogą być przesłane fizycznie na adres jego siedziby?

Michał Szczęsny – Radca prawny w Dziale Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy udzielił odpowiedzi na powyższe pytania w artykule opublikowanym w Serwisie PressinfoMed.

Zachęcamy do lektury artykułu – link