Pilna wiadomość! Chcesz uniknąć wysokich opłat za złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej lub pozwu? Masz na to 14 dni!

W dniu 6 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszona została Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw. Oznacza to, że już za 14 dni wejdą w życie istotne zmiany w opłatach sądowych w sprawach cywilnych.

Jest to szczególnie ważna informacja w przypadku potencjalnych sporów sądowych i osób, które zamierzają dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego – czy to poprzez wytoczenie powództwa w sprawie cywilnej czy też złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej (zaznaczenia wymaga, że czynność ta przerywa bieg przedawnienia roszczenia).

Za 14 dni – a dokładniej 20 sierpnia 2019 roku, obowiązywać zaczną nowe, wyższe stawki opłat sądowych, jakie będzie musiała ponieść m.in. osoba decydująca się na wszczęcie postępowania:

  • w sprawach o prawa majątkowe maksymalna opłata wynosić będzie aż 200 tysięcy złotych (tj. dwukrotność obecnej kwoty), a obecna opłata stosunkowa w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia stosowana będzie dopiero, gdy wartość ta wynosić będzie ponad 20 tysięcy złotych, zaś w przypadku wartości niższych zastosowanie znajdzie siedmio-progowa skala (tzw. „widełki” – dotychczas rozwiązanie to stosowane było w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym, a co zostało uchylone nowelizacją). W zależności od progu kwotowego, pobierana będzie określona opłata stała (30, 100, 200, 400, 500, 750 lub aż 1000 zł przy wartości przedmiotu sporu ponad 15 tys. zł do 20 tys. zł). W praktyce oznacza to, że dopiero maksymalny pułap danego progu oznaczać będzie opłatę w wysokości 5%.

Wyjaśniając powyższe na przykładzie wskazać trzeba, że opłata od pozwu w sprawie o prawa majątkowe (z zastrzeżeniem, że ma do tej sprawy zastosowanie przepis art. 13 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) przy w.p.s. 16 tys. zł, wynosić będzie 1000 zł. Dotychczas opłata ta wynosiłaby 800 zł (bądź 300 zł w sprawie rozpoznawanej w postępowaniu uproszczonym);

  • od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej pobierać będzie się 1/5 należnej opłaty stałej lub stosunkowej (5%), o której mowa powyżej, a gdzie dotychczas opłata ta wynosiła 40 zł lub maksymalnie 300 zł. W praktyce oznacza to, że opłata od takiego wniosku będzie wyższa już w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przekraczać będzie 30 tysięcy złotych – i będzie rosła wraz tą wartością (np. przy kwocie 200 tysięcy złotych opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej będzie wynosić 2000 zł, zamiast dotychczasowych 300 zł);
  • w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym pobierać będzie się połowę należnej opłaty stałej lub stosunkowej (5%), jednak nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 200 tys. zł, gdzie dotychczas opłata ta wynosiła 2% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł;
  • wzrośnie pobierana opłata tymczasowa (w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia), którą określać będzie się w granicach od 30 zł do 2000 zł, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 zł do 20 tys. zł (gdzie dotychczas granice te wyznaczone były odpowiednio na kwoty: od 30 zł do 1000 zł oraz od 100 zł do 10 tys. zł);

Co więcej, wprowadzane zmiany zakładają, że:

  • do kwoty 100 zł (zamiast dotychczasowych 40 zł) wzrośnie m.in. opłata stała pobierana od zażalenia na postanowienie w niektórych przedmiotach czy też opłata od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej);
  • opłacie w wysokości 100 zł podlegać będzie wniosek o doręczenie uzasadnienia orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem – przy czym opłatę tę będzie można zaliczyć na poczet opłaty od wnoszonego środka zaskarżenia.

To tylko część ze zmian, jakie wprowadza ogłoszona w dniu 6 sierpnia 2019 r. ustawa nowelizująca. Po upływie 14 dni od tej daty wejdą w życie również przepisy o wydawaniu przez sąd postanowień na posiedzeniu niejawnym oraz zmiany dotyczące postępowania klauzulowego. Większość nowych przepisów wejdzie w życie jednak po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Ustawy, w tym nowelizacja organizacji postępowania i zasad gromadzenia materiału dowodowego czy też wprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o nadchodzącej nowelizacji procedury cywilnej, zachęcamy do lektury artykułu przygotowanego w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, dostępnego pod adresem:

Niezwykle istotna nowelizacja postępowania cywilnego

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz potrzebom rynku, posiada wyspecjalizowany zespół prawników, który zajmuje się postępowaniem cywilnym i sprawami gospodarczymi. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania z tej lub innej dziedziny – zapraszamy do kontaktu.