Compliance w przedsiębiorstwie

Dnia 13 grudnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano najnowszy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z dnia 5 grudnia 2018 r. Zmiany jakie wprowadzono w relacji do projektu z dnia 22 października 2018 r., o którego treści informowaliśmy w specjalnym alercie prawnym, dotyczą następujących kwestii:

  • Wydłużenie vacatio legis z trzech miesięcy do sześciu;
  • Zaproponowano dodanie do art. 296 Kodeksu karnego nowego paragrafu 4b, który otrzymać ma brzmienie:

„Członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, który przez choćby nieumyślne niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku stworzył warunki umożliwiające popełnienie przestępstwa określonego w § 1-4 lub nie zapobiegł popełnieniu takiego przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

  • Zaproponowano znowelizowanie treści art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez dodanie do katalogu przestępstw, za których prawomocne skazanie wyłącza możliwość sprawowania funkcji członka organu spółki kapitałowej, likwidatora oraz prokurenta, przestępstw korupcji czynnej (wręczanie korzyści majątkowej lub osobistej) oraz przestępstwa płatnej protekcji.
  • Podmiot zbiorowy będzie ponosił odpowiedzialność za czyn zabroniony w postaci przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego oraz przestępstw prasowych zawartych w ustawie Prawo prasowe;
  • Zarządca przymusowy nie będzie mógł zmienić podstawowego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa podmiotu zbiorowego oraz nie będzie mógł zlikwidować tego podmiotu;
  • Zaproponowanie wprowadzenia, jako warunku do odstąpienia od orzeczenia przewidzianych, w Projekcie zakazów, wymogu podjęcia przez podmiot zbiorowy działań polegających na naprawieniu szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynieniu pieniężnemu za wyrządzoną tym przestępstwem krzywdę, złożeniu przez wyczerpujących wyjaśnień stanu faktycznego oraz podjęciu współpracy z organami ścigania , a także podjęciu środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu podmiotu zbiorowego.

Zaktualizowany Projekt może zostać przyjęty przez Radę Ministrów już w tym tygodniu. Jeśli tak się stanie, to najprawdopodobniej w styczniu 2019 r. trafi pod obrady sejmu. Od momentu ogłoszenia ustawy, Przedsiębiorcy będą mieć jedynie 6 miesięcy na dostosowanie działalności swojego przedsiębiorstwa do wymogów nowelizowanej ustawy w zakresie wprowadzenia wewnętrznych procedur oceny zgodności działania podmiotu zbiorowego z prawem (Compliance).

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły komentowanego projektu, zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym śniadaniu biznesowych w Katowicach w dniu 19 grudnia 2018 r. – Dowiedz się więcej o szkoleniu >>