Szkolenia płatne

Czas pracy wobec aktualnych wyzwań stojących przed pracodawcami – metody zarządzania systemami i rozkładami czasu pracy (szkolenie dla zaawansowanych)

Dzień I – 25.06 – start 10.00-15.00

Dzień II – 02.07 – start 10.00-15.00

Miejsce: SZKOLENIE ONLINE

Patron merytoryczny:

Cena za dwa dni szkolenia:

Cena dla Klientów Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy – 650 zł
Cena dla firm członków partnerskich organizacji (PSZK, RIG Katowice, ASPIRE, Polsko Portugalskiej Izby Gospodarczej, Belgijskiej Izby Gospodarczej, Polsko Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, Business Centre Club) – 700 zł
Cena dla osób spoza firm członkowskich – 800 zł netto

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl

ZGŁOŚ UDZIAŁ

REJESTRACJA: dla Klientów Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy – 2 dni szkolenia
REJESTRACJA: dla firm członków partnerskich organizacji – 2 dni szkolenia
REJESTRACJA: dla osób spoza firm członkowskich – 2 dni szkolenia

Program szkolenia

Dzień I

Zobacz program
 1. Wprowadzenie do szkolenia, poznanie oczekiwań Uczestników dotyczących zagadnień omawianych na szkoleniu.
 2. Dobór systemu czasu pracy do organizacji czasu pracy – czy Państwowa Inspekcja Pracy lub sąd mogą zakwestionować system czasu pracy
  • Przesłanki stosowania poszczególnych systemów czasu pracy;
  • Ile godzin pracy minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
  • Ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego?
  • Czy jeden pracownik może pracować w kilku systemach czasu pracy?
 3. Zasady pracy w równoważnym systemie czasu pracy i sprawdzone rekomendacje, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.
  • Przedłużanie dobowego wymiaru czasu pracy w zależności od odmiany systemu równoważnego;
  • W jaki sposób prawidłowo wprowadzić w zakładzie pracy równoważny system czasu pracy?
  • Jakie są ograniczenia w planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach?
 4. Istota i praktyczne zastosowanie systemu zadaniowego czasu pracy, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądowego
  • Dla kogo kodeks pracy „dedykuje” system zadaniowegoczasu pracy?
  • Prawidłowe określenie wymiaru zadań oraz czasu na ich wykonanie jako niezbędny elementsytemu zadaniowego czasu pracy;
  • Metody monitorowania produktywności pracowników wykonujących pracę w systemie zadaniowegoczasu pracy;
  • Pracownicy mobilni a system zadaniowegoczasu pracy;
  • Jak zminimalizować ryzyko procesowe pracodawcy w razie wystąpienia przez pracownika pracującego w systemie zadaniowym z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?
 5. Kiedy warto wydłużać okres rozliczeniowy?
  • Jaka jest procedura ustalania okresu rozliczeniowego?
  • Wady i zalety 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych;
  • Ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach, w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego?
  • Jak ustalić wymiar czasu pracy dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych?
  • Jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia?
 6. Ruchoma organizacja czasu pracy
  • Kiedy przy stosowaniu ruchomej organizacji należy tworzyć harmonogramy czasu pracy?
  • Kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy?
  • Stosowanie ruchomego czasu pracy na wniosek pracownika
 7. Zasady pracy w organizacji zmianowej
  • Na czym polega praca zmianowa?
  • Planowanie pracy przy w uwzględnieniu organizacji zmianowej;
  • Postępowanie pracodawcy wprowadzającego pracę zmianową;
  • Różnice w przypadku zatrudnienia pracownika w organizacji zmianowej.
 8. Planowanie czasu pracy niepełnoetatowcom.
 9. Odpowiedzi na pytania Uczestników.

Dzień II

Zobacz program
 1. Miniwarsztat z tworzenia i zmian w harmonogramach czasu pracy – ćwiczenia praktyczne polegające m.in. na identyfikowaniu przez uczestników szkolenia błędów w harmonogramach czasu pracy.
  • Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji;
  • Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy;
  • Kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania harmonogramów czasu pracy?
  • Jak prawidłowo planować dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, w zależności od systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego i jak je oznaczać w harmonogramie?
  • Jak prawidłowo planować dni wolne za pracę w niedzielę i święto w harmonogramie i jak prawidłowo je oznaczać?
  • Czym są dni harmonogramowo wolne od pracy i jak powinny być planowane i oznaczane w grafiku?
  • Czy do zmiany harmonogramu potrzebna jest zgoda pracownika?
  • W jaki sposób nanosić zmiany w harmonogramie czasu pracy?
  • Z jakim wyprzedzeniem informować pracowników o zmianie harmonogramu czasu pracy?
  • Najczęściej popełniane błędy przez pracodawców przy planowaniu czasu pracy pracowników;
  • Konsekwencje sporządzenia nieprawidłowego harmonogramu czasu pracy a roszczenia pracownicze-orzecznictwo sądowe;
  • Indywidualny rozkład czasu pracy.
 2. Godziny nadliczbowe dobowe i średniotygodniowe – zasady rozliczania w równoważnym i zadaniowym systemie czasu pracy
  • Czy pracownik może żądać rekompensaty pracy w nadgodzinach w przypadku, gdy nie wydano wobec niego polecenia wykonywania takiej pracy?;
  • Jakie postanowienia należy uwzględnić w wewnątrzzakładowych przepisach, by sprawnie zarządzać pracą w godzinach nadliczbowych, w pełni monitorować jej przebieg i prawidłowo ją dokumentować?
  • Prawo pracownika do odmowy pracy w godzinach nadliczbowych;
  • Rozliczanie godzin nadliczbowych czasem wolnym;
  • Zasady rekompensowania pracy w „wolną sobotę”, niedzielę i święto oraz w dniu harmonogramowo wolnym od pracy;
 3. Godziny ponadwymiarowe i godziny nadliczbowe w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • Kiedy godziny ponadwymiarowe są wynagradzane dodatkiem 50%?
  • Czy może dojść do godzin nadliczbowych, jeśli nie wystąpiły godziny ponadwymiarowe?
  • Czy w zamian za godziny ponadwymiarowe można oddać czas wolny od pracy?
 4. Zasady rozliczania podróży służbowych oraz szkoleń pracowników
  • Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy.
  • Czas przejazdów a czas pracy.
  • Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia i wyjazdu integracyjnego.
  • Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.
 5. Zasady rozliczania wyjść prywatnych
 6. Jak planować i rozliczać czas pracy pracownika pracującego zdalnie?
  • Formy pracy zdalnej na tle obowiązujących przepisów prawa pracy.
  • Narzędzia komunikacji z zespołem oraz metody monitorowania produktywności pracowników „zdalnych”.
  • Kiedy pracownik „zdalny” wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych?
  • Optymalny system czasu pracy stosowany wobec pracownika pracującego zdalnie.
 7. Jak zgodnie z prawem i efektywnie dla firmy planować i rozliczać dyżury pracownicze?
 8. Planowanie czasu pracy a ewidencjonowanie czasu pracy;
  • Nowe zasady oznaczania w ewidencji dniówek roboczych;
  • Oznaczanie w ewidencji dni wolnych od pracy, zwolnienia od pracy, z oznaczeniem wymiaru i podstawy prawnej ich udzielenia;
  • Oznaczanie w ewidencji innych usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, ze wskazaniem wymiaru i tytułu ich udzielenia, nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy.
  • Najczęściej popełniane błędy przez pracodawców przy ewidencjonowaniu czasu pracy pracowników.
 9. Odpowiedzi na pytania Uczestników.
 10. Test na zakończenie szkolenia.

ZAPROSZENIE

Jeśli:

 • zajmujesz się na co dzień planowaniem i rozliczaniem czasu pracy,
 • zastanawiasz się nad wyborem optymalnego systemu czasu pracy dla pracowników Twojej Firmy,
 • widzisz problem w kontrolowaniu czasu pracy pracowników pracujących zdalnie,
 • masz obawy przed roszczeniami o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników pracujących w zadaniowym czasie pracy,
 • niepokoi Cię przyjęte w Twojej Firmie planowanie całodobowych lub weekendowych dyżurów pracowników

– nasze szkolenie pomoże Ci rozwiać wątpliwości.

 Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu obejmującym najistotniejsze aspekty planowania i rozliczania czasu pracy w aktualnym stanie prawnym, przy uwzględnieniu praktycznych metod zarządzania systemami i rozkładami czasu pracy. Na szkoleniu przypomnimy Uczestnikom obowiązujące regulacje prawne dotyczące zagadnień związanych z czasem pracy, a także omówimy aktualne orzecznictwo sądowe oraz – niekiedy rozbieżne -interpretacje i rekomendacje Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii). Na bazie doświadczeń w obsłudze prawnej i reprezentowaniu w sporach przed sądami pracy największych polskich pracodawców przedstawimy liczne przykłady dobrych praktyk w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy i przestrzeżemy Cię przed powszechnie popełnianymi przez pracodawców błędami. Nasze szkolenie ma formę warsztatu i nie jest typowym wykładem akademickim – każdy omawiany przypadek obrazujemy przykładami z naszej praktyki i zachęcamy Uczestników do aktywnej dyskusji.

Szkolenie jest adresowane do praktyków, na co dzień zajmujących się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Zapraszamy w szczególności HR Business Partnerów i innych pracowników Działów Personalnych oraz kierowników i menadżerów odpowiedzialnych za czas pracy ich zespołów.

Cel szkolenia

 • usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy uczestników szkolenia z zakresu planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy,
 • przekazanie wiedzy w zakresie dopuszczalności i sposobu wprowadzania instrumentów uelastycznia czasu pracy,
 • przedstawienie praktycznych rekomendacji dotyczących tworzenia harmonogramów czasu pracy opartych o wieloletnie doświadczenie zespołu Działu Prawa Pracy,

możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów przy stosowaniu omawianych przepisów – udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia

Cena za dwa dni szkolenia:

Cena dla Klientów Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy – 650 zł
Cena dla firm członków partnerskich organizacji (PSZK, RIG Katowice, ASPIRE, Polsko Portugalskiej Izby Gospodarczej, Belgijskiej Izby Gospodarczej, Polsko Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, Business Centre Club) – 700 zł
Cena dla osób spoza firm członkowskich – 800 zł netto

Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana do Państwa po realizacji szkolenia. Płatności za szkolenie można dokonać również po otrzymaniu faktury.

ZGŁOŚ UDZIAŁ

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl

REJESTRACJA: dla Klientów Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy – 2 dni szkolenia
REJESTRACJA: dla firm członków partnerskich organizacji – 2 dni szkolenia
REJESTRACJA: dla osób spoza firm członkowskich – 2 dni szkolenia
Szkolenia odbywają się na platformie ZOOM, która nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania – wystarczy otworzyć link w przeglądarce. Można również skorzystać z aplikacji na android i iOS lub połączyć się przez dedykowany numer telefonu.

PROWADZĄCY

MONIKA KOLASIŃSKA
Radca prawny

Specjalista z zakresu prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjowania i opracowywania projektów umów o pracę i umów cywilnoprawnych dotyczących zatrudnienia, w tym kontraktów menadżerskich, a także dokumentacji związanej z restrukturyzacją zatrudnienia oraz wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Reprezentowała Klientów w licznych sporach przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa pracy, a także doradzała pracodawcom w trakcie kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej

Ewelina Miłobędzka
Radca prawny

Z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związana już od czasów studiów. W ramach swojej aktywności zawodowej zajmuje się szeroko rozumianym prawem pracy. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze pracodawców z zakresu prawa pracy, w szczególności w zakresie opracowywania projektów umów o pracę, dokumentacji związanej z restrukturyzacją zatrudnienia oraz wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.

Czytaj więcej