Czy musisz złożyć sprawozdanie finansowe za „niepełny” rok obrotowy spółki?

05.09.2014 / Publikacje / Spółki i obsługa korporacyjna

Obowiązek złożenia zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego ciąży na spółkach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz będących związanymi regulacjami ustawy o rachunkowości. Wątpliwości niektórym przedsiębiorcom nastręcza nie tylko termin złożenia, ale i sama konieczność złożenia sprawozdania finansowego przez nowo utworzone spółki, których rok obrotowy jest niepełny.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) „Rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem
ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, (…) wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych”. Definicja ta znajduje odzwierciedlenie również w Ustawie o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330).

Skoro rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, co więc w sytuacji, w której statut lub umowa spółki stanowi, iż rokiem podatkowym jest owszem rok kalendarzowy, ale spółka zaczęła istnieć w połowie tego roku kalendarzowego? Na to pytanie również znajdujemy odpowiedź w ustawie:
„W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak
niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych”. Ustawa wskazuje, zatem pośrednio, iż możliwym jest, aby pierwszy rok obrotowy trwał niecały rok kalendarzowy. Ponadto, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż nowo utworzona działalność, powstała w terminie przekraczającym pierwszą połowę roku kalendarzowego, a więc po 30 czerwca, której rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu, może mieć ustanowiony pierwszy rok podatkowy w terminie od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Oznacza to, że np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana w dniu 2 lipca 2014 r., której rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu, może mieć ustanowiony koniec pierwszego roku obrotowego na dzień 31 grudnia 2015 r., a nie 31 grudnia 2014 r. Wnioskować można zatem, że terminem na zatwierdzenie pierwszego sprawozdania finansowego spółki będzie 30 czerwca 2016 r., a na złożenie odpowiednich dokumentów do sądu rejestrowego, zgodnie z ustawą o rachunkowości – 15 lipca 2016 roku.

Do powyżej poruszanego zagadnienia ustosunkował się również Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 24 kwietnia 2014 r. sygn. akt III CZP 15/14, w brzmieniu: „Jeżeli w umowie spółki postanowiono, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a spółka rozpoczęła działalność w pierwszej połowie roku,
jej pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym podlegającym wpisowi do rejestru na podstawie art. 40 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.)
jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia przez nią działalności do końca roku kalendarzowego.”
 Zdaniem Sądu spółki, których rok obrotowy jest niepełny, nie są zwolnione z obowiązku składania zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy. Co prawda istnieje możliwość przedłużenia roku obrotowego, przez spółki zawiązane w drugiej połowie roku kalendarzowego, jednak nie ma to zastosowania do spółek powstałych w pierwszej połowie, które są zobowiązane do złożenia rocznego sprawozdania na zasadach ogólnych. (mk)

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  22.04.2024 / Aktualności

  Brajan Ostatkiewicz o ochronie wierzycieli w reorganizacji transgranicznych dla Legalis

  11.04.2024 / Aktualności

  Brajan Ostatkiewicz o fundacji rodzinnej dla Legalis

  25.01.2024 / Aktualności

  Patrycja Wieczorek o likwidacji publicznych spółek medialnych dla Prawo.pl

  17.08.2023 / Publikacje

  Rewolucja w reorganizacjach przedsiębiorstw, czyli o zbliżających się zmianach w KSH

  04.07.2023 / Publikacje

  Odpowiedzialność za długi fundatora w fundacji rodzinnej

  30.05.2023 / Publikacje

  Spółki zagraniczne: Spółka w USA

  Powrót na górę