Aktualności

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych: criminal compliance w działalności przedsiębiorstwa

Zobacz więcej

Dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymogów nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Zobacz więcej

Criminal compliance – ochrona dla zarządu

Zobacz więcej

Zespół

Mariusz Kowolik
Radca Prawny

Beata Woch
Adwokat

Marzena Łabędź
Radca Prawny

Marcin Frąckowiak
Radca prawny

Compliance

Działalność przedsiębiorstwa podlega obecnie licznym regulacjom prawnym, rozproszonym po całym systemie prawa. W związku z tym stale wzrasta ryzyko braku zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawem.

Efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności w przedsiębiorstwie wymaga zaprojektowania oraz wdrożenia systemu compliance. Zadaniem systemu compliance jest wprowadzenie i utrzymanie organizacji przedsiębiorstwa pozwalającej zminimalizować ryzyko poniesienia sankcji prawnych, strat finansowych lub utraty reputacji (wiarygodności dla klientów, kontrahentów, akcjonariuszy, inwestorów, opinii publicznej).

Mając na względzie potrzeby naszych Klientów, w ramach Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy wyodrębniliśmy interdyscyplinarny zespół compliance, składający się ze specjalistów z różnych dziedzin prawa. Ich doświadczenie zawodowe oraz kierunkowa wiedza jest gwarantem zapewnienia stanu zgodności w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Praca naszego zespołu jest szczególnie zorientowana na zachowanie zgodności działalności przedsiębiorstwa z przepisami prawa karnego i zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego zarówno całemu podmiotowi, jak również członkom organów oraz menadżerom (criminal compliance). W tym zakresie oferujemy certyfikowaną usługę dostosowania działalności przedsiębiorstwa do wymogów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Wdrażanie systemu compliance składa się z następujących etapów:

 1. Badanie Compliance due dilligence, polegające na:
 • identyfikacji obszarów ryzyka oraz osób mających istotny wpływ na profil ryzyka spółki;
 • identyfikacji przestępstw, które mogą zostać popełnione w związku z działalnością przedsiębiorstwa;
 • audycie istniejących w spółce procedur;
 • mapowaniu ryzyka wystąpienia naruszeń;
 • przedstawieniu rekomendacji co do procedur koniecznych do wdrożenia lub modyfikacji.
 1. Opracowanie procedur compliance oraz wsparcie w ich wdrożeniu, na co składa się:
 • opracowywanie zindywidualizowanych procedur (regulacji) compliance, np. polityk antykorupcyjnych, procedury weryfikacji kontrahentów, procedura postępowania na wypadek kontroli organów ścigania;
 • modyfikacja istniejących procedur (regulacji);
 • wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej podmiotu oraz precyzyjne wytyczenie zakresów odpowiedzialności poszczególnych organów, komórek oraz kluczowych pracowników;
 • stworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing), wraz z dedykowanymi kanałami anonimowego informowania oraz regulacjami dotyczącymi przeprowadzania śledztw wewnętrznych;
 • weryfikacja prawidłowości wdrożenia procedur w drodze testów i kontroli.
 1. Szkolenia dla kadry menadżerskiej oraz pracowników, m.in. w zakresie:
 • zasad funkcjonowania zaprojektowanych procedur;
 • zasad funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach – instruktaż dla sygnalisty;
 • zasad postępowania w przypadku czynności organów ścigania oraz w razie popełnienia lub zagrożenia popełnienia czynów zabronionych

Przedsiębiorstwom, w których funkcjonuje komórka compliance oferujemy:

 • bieżące wsparcie prawne dla compliance officera w trybie incydentalnym lub w ramach pakietu ryczałtowego. Usługa przewiduje sporządzanie opinii prawnych (np. w zakresie kwalifikacji danego zdarzenia jako przestępstwa) oraz konsultacje mailowe i telefoniczne;
 • udział w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających doświadczonych prawników z działu prawa karnego;
 • pomoc w wykrywaniu nieprawidłowości oraz przestępstw popełnianych na szkodę spółki lub przez osoby, za których czyny spółka ponosi odpowiedzialność;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa w postepowaniach karnych, cywilnych oraz administracyjnych;
 • prowadzenie kontroli i audytów compliance, w szczególności w zakresie adekwatności procedur pod kątem prawnym i operacyjnym;
 • przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń, w szczególności w zakresie przestępstw gospodarczych i skarbowych, które wystąpić mogą w związku z działalnością przedsiębiorstwa.