Compliance

Działalność przedsiębiorstwa podlega obecnie licznym regulacjom prawnym, rozproszonym po całym systemie prawa. W związku z tym stale wzrasta ryzyko braku zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawem.

Efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności w przedsiębiorstwie wymaga zaprojektowania oraz wdrożenia systemu compliance. Zadaniem systemu compliance jest wprowadzenie i utrzymanie organizacji przedsiębiorstwa pozwalającej zminimalizować ryzyko poniesienia sankcji prawnych, strat finansowych lub utraty reputacji (wiarygodności dla klientów, kontrahentów, akcjonariuszy, inwestorów, opinii publicznej).

Mając na względzie potrzeby naszych Klientów, w ramach Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy wyodrębniliśmy interdyscyplinarny zespół compliance, składający się ze specjalistów z różnych dziedzin prawa. Ich doświadczenie zawodowe oraz kierunkowa wiedza jest gwarantem zapewnienia stanu zgodności w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Praca naszego zespołu jest szczególnie zorientowana na zachowanie zgodności działalności przedsiębiorstwa z przepisami prawa karnego i zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego zarówno całemu podmiotowi, jak również członkom organów oraz menadżerom (criminal compliance). W tym zakresie oferujemy certyfikowaną usługę dostosowania działalności przedsiębiorstwa do wymogów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Wdrażanie systemu compliance składa się z następujących etapów:

 1. Badanie Compliance due dilligence, polegające na:
 • identyfikacji obszarów ryzyka oraz osób mających istotny wpływ na profil ryzyka spółki;
 • identyfikacji przestępstw, które mogą zostać popełnione w związku z działalnością przedsiębiorstwa;
 • audycie istniejących w spółce procedur;
 • mapowaniu ryzyka wystąpienia naruszeń;
 • przedstawieniu rekomendacji co do procedur koniecznych do wdrożenia lub modyfikacji.
 1. Opracowanie procedur compliance oraz wsparcie w ich wdrożeniu, na co składa się:
 • opracowywanie zindywidualizowanych procedur (regulacji) compliance, np. polityk antykorupcyjnych, procedury weryfikacji kontrahentów, procedura postępowania na wypadek kontroli organów ścigania;
 • modyfikacja istniejących procedur (regulacji);
 • wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej podmiotu oraz precyzyjne wytyczenie zakresów odpowiedzialności poszczególnych organów, komórek oraz kluczowych pracowników;
 • stworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing), wraz z dedykowanymi kanałami anonimowego informowania oraz regulacjami dotyczącymi przeprowadzania śledztw wewnętrznych;
 • weryfikacja prawidłowości wdrożenia procedur w drodze testów i kontroli.
 1. Szkolenia dla kadry menadżerskiej oraz pracowników, m.in. w zakresie:
 • zasad funkcjonowania zaprojektowanych procedur;
 • zasad funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach – instruktaż dla sygnalisty;
 • zasad postępowania w przypadku czynności organów ścigania oraz w razie popełnienia lub zagrożenia popełnienia czynów zabronionych

Przedsiębiorstwom, w których funkcjonuje komórka compliance oferujemy:

 • bieżące wsparcie prawne dla compliance officera w trybie incydentalnym lub w ramach pakietu ryczałtowego. Usługa przewiduje sporządzanie opinii prawnych (np. w zakresie kwalifikacji danego zdarzenia jako przestępstwa) oraz konsultacje mailowe i telefoniczne;
 • udział w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających doświadczonych prawników z działu prawa karnego;
 • pomoc w wykrywaniu nieprawidłowości oraz przestępstw popełnianych na szkodę spółki lub przez osoby, za których czyny spółka ponosi odpowiedzialność;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa w postepowaniach karnych, cywilnych oraz administracyjnych;
 • prowadzenie kontroli i audytów compliance, w szczególności w zakresie adekwatności procedur pod kątem prawnym i operacyjnym;
 • przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń, w szczególności w zakresie przestępstw gospodarczych i skarbowych, które wystąpić mogą w związku z działalnością przedsiębiorstwa.