Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego

BIEŻĄCA OBSŁUGA – UMOWY I SPRAWY KORPORACYJNE

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej działalności,
 • prowadzimy obsługę prawną w zakresie przygotowania dokumentów korporacyjnych m.in. umów, statutów, regulaminów i uchwał,
 • zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie dokonywania podwyższeń, obniżeń kapitału, umorzeń udziałów/akcji w spółkach,

FUZJE, PRZEJĘCIA, PRZEKSZTAŁCENIA

 • przekształcenia,
 • podziały,
 • połączenia,
 • aporty,
 • przeniesienia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części,
 • zabezpieczenie majątku kluczowego,
 • przygotowanie biznesu do sprzedaży w przyszłości,
 • przygotowanie biznesu do pozyskania inwestora finansowego lub branżowego,
 • zabezpieczenie sukcesji,
 • pełna obsługa z zakresu prawa spółek handlowych,

REORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

 • przeprowadzanie badań due diligence z zakresu prawa korporacyjnego
  i podatkowego,
 • przeprowadzanie reorganizacji prawnej spółek lub aktywów, przygotowanie do procesu transacyjnego (asset deal, share deal),
 • planowanie podatkowe struktury transakcji,
 • przygotowujemy „szyte na miarę” umowy sprzedaży lub dystrybucji towarów, zarówno w obrocie krajowym jaki i międzynarodowym,
 • reprezentowanie klientów w toku negocjacji zapisów umów oraz zapewnienie wsparcia związanego z dokumentacją powiązaną (np. weksle, gwarancje bankowe oraz inne rodzaje zabezpieczeń kontraktu),

OBSŁUGA FIRM RODZINNYCH

 • doradztwo w planowaniu rozwoju działalności pod względem produktowym, organizacyjnym i inwestycyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przyszłości firmy oraz ewentualnego przekazania biznesu następcom,
 • przygotowanie kompleksowych planów sukcesji, tzw. konstytucji rodzinnych,
 • opracowanie, przy ścisłej współpracy z Klientem docelowego modelu zarządzania majątkiem, w tym z wykorzystaniem struktur międzynarodowych,
 • tworzenie i obsługa prawna fundacji prywatnych,

SUKCESJA MAJĄTKOWA

 • przygotowywanie pełnej dokumentacji sukcesyjnej zwiększającej poziom ochrony prawnej i podatkowej przedsięwzięcia przekazywanego kolejnemu pokoleniu,
 • analiza bieżącego stanu majątku, bezpieczeństwa prawnego oraz efektywności podatkowej,
 • przeprowadzenie niezbędnych zmian i przekształceń podmiotów gospodarczych,

SPORY KORPORACYJNE

 • opracowywanie kompleksowej strategii prowadzenia sporów korporacyjnych,
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących zaskarżenia i obrony uchwał organów spółek, ustalenia składu personalnego zarządów/
  rad nadzorczych oraz uprawnień korporacyjnych (w zakresie m.in. prawa głosu),
 • spory o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki,
 • spory o roszczenia związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.,
 • spory o roszczenia przeciwko członkom organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji,
 • doradztwo w zakresie wrogich przejęć spółek i obrony przed nimi,
 • ochrona przed szantażem korporacyjnym,
 • udział w negocjacjach oraz doradztwo w zakresie zawarcia ugody,

TWORZENIE NOWYCH SPÓŁEK I FUNDACJI W POLSCE I ZA GRANICĄ

 • rejestracja spółek i fundacji prywatnych na całym świecie,
 • bieżąca obsługa prawna spółek i fundacji prywatnych,