Odpowiedzialność osób zarządzających

Prawnicy Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego prowadzą doradztwo z zakresu odpowiedzialności osób zarządzających spółkami, w tym członków zarządu, pełnomocników, prokurentów, a także w zakresie odpowiedzialności członków rad nadzorczych – zarówno organizacyjnej, cywilnej jak i karnej. Wielość regulacji prawnych kreujących określone obowiązki po stronie tych osób, zarówno regulacji samego Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy, Prawa upadłościowego i naprawczego, jak i wielu innych ustaw, powoduje sytuacje, w których zdarza się, iż określona osoba jest narażona na odpowiedzialność za zdarzenia, które z racjonalnego punktu widzenia nie są przez nią bezpośrednio zawinione.

Szczegółowe poznanie treści tych obowiązków, jak również metod przeniesienia ciężaru ryzyka na osoby faktycznie odpowiedzialne za określone sprawy, pozwala prowadzić naszym partnerom działalność ze świadomością wszystkich tego potencjalnych skutków.