Dział Prawa Imigracyjnego

Coronavirus

W ramach Działu Prawa Imigracyjnego zapewniamy pracodawcom oraz pracownikom – cudzoziemcom pomoc w uzyskaniu:

 • zezwolenia na pracę typ A dla pracownika zatrudnionego w Polsce,
 • zezwolenia na pracę typ B, tj. dla członka zarządu,
 • zezwolenia na pracę typ C, D i E dla pracowników delegowanych na terytorium RP z zagranicy,
 • zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii RP,
 • zarejestrowanego zaproszenia do Polski,
 • wizy pracowniczej i innych wiz,
 • jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt czasowy w Polsce,
 • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na różne okoliczności, w tym w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • obywatelstwa polskiego,
 • zameldowania czasowego cudzoziemca,
 • rejestracji pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce,
 • numeru PESEL cudzoziemca,
 • pomocy finansowej dla posiadaczy Karty Polaka ubiegających się o pobyt stały w Polsce,
 • transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego,
 • tłumaczenia przysięgłego dokumentów,
 • rejestracji spółki.

Oferujemy:

 • weryfikację legalności pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce,
 • analizę stanu faktycznego i wybór optymalnej i dopuszczalnej procedury legalizacji,
 • sporządzenie i skompletowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji w każdej procedurze legalizacyjnej,
 • reprezentację pracodawcy oraz cudzoziemca w postępowaniu administracyjnym o wydanie stosownych zaświadczeń, zgód i pozwoleń w tym w postępowaniach odwoławczych od decyzji negatywnych.

Ponadto wraz z Działem Prawa Pracy Kancelarii:

 • przygotowujemy opinie prawne związane z legalnością pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce,
 • sporządzamy wzory umów,
 • prowadzimy szkolenia skierowane do właścicieli firm i specjalistów ds. rekrutacji i kadr przygotowujące do legalnego zatrudnienia cudzoziemców.

ALERTY