Dział Prawa Rynku Kapitałowego

W obszarze prawa rynku kapitałowego świadczymy usługi prawne obejmujące m.in.:

Doradztwo regulacyjne

 • wsparcie w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru finansowego
 • wsparcie instytucji finansowych w zakresie uzyskiwania stosownych licencji, zezwoleń i zgód a także w innych postępowaniach administracyjnych dotyczących w szczególności firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, serwiserów oraz funduszy inwestycyjnych
 • wsparcie w obsłudze kontroli i realizacji zaleceń pokontrolnych w instytucjach finansowych
 • wsparcie w postępowaniach sankcyjnych
 • doradztwo w zakresie projektowania i dostosowywania do aktualnych przepisów (regulaminów, umów, regulacji wewnętrznych, procedur ostrożnościowych, zarządzania ryzykiem, wymogów regulacyjnych związanych z wprowadzaniem do oferty produktów finansowych)
 • pomoc we wdrożeniu nowoczesnych technologii informatycznych w obszarze usług finansowych (tzw. FinTech)
 • pomoc we wdrożeniu wymogów dotyczących zatrudniania kluczowych pracowników, a także przygotowywania planów naprawy i planów zachowania ciągłości biznesowej
 • kompleksowa obsługa podmiotów nadzorowanych

Doradztwo transakcyjne

 • wsparcie w zakresie transakcji na rynku kapitałowym
 • wsparcie przy emisji obligacji, dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu (IPO, SPO)
 • doradztwo w publicznych M&A
 • doradztwo w transakcjach obejmujących zawiadomienie o przekroczeniu progów udziałowych w spółkach publicznych, wezwaniach do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę papierów wartościowych oraz w zakresie zgłoszenia zamiaru nabycia udziałów w instytucjach finansowych
 • przeprowadzanie due diligence instytucji finansowych
 • doradztwo przy M&A instytucji finansowych, strukturyzacji i restrukturyzacji grup kapitałowych obejmujących instytucje finansowe

Compliance i AML

 • wsparcie komórek do spraw nadzoru zgodności działalności z prawem i komórek AML w bieżącym wykonywaniu przez nie obowiązków
 • wsparcie w bieżących kontaktach z KNF, UOKIK, GIIF oraz organami ścigania
 • tworzenie spójnych systemów Compliance i przeprowadzanie audytów zgodności
 • przeprowadzanie audytów AML w instytucjach obowiązanych
PEŁNA OFERTA USŁUG

Newsletter DPRK

SZKOLENIA

AKTUALNA OFERTA SZKOLEŃ