Pracownicy działu

Marzena Łabędź
Partner, Radca Prawny

Elżbieta Delert-Wiącek
Adwokat

Jakub Zawadzki
Prawnik

Oferta Działu Prawa Własności Intelektualnej

Pobierz folder (plik pdf)
Prezentacja dla branży odzieżowo – tekstylnej

Dział Prawa Własności Intelektualnej

Prawnicy Działu Prawa Własności Intelektualnej doradzają i reprezentują interesy Klientów
w szczególności poprzez:

 • bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej,
 • badania zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych i domen internetowych,
 • prowadzenie wszelkich postępowań rejestrowych lub spornych zarówno przed urzędami patentowymi w kraju jak i za granicą,
 • prowadzenie procesów sądowych i sądowoadministracyjnych dotyczących praw własności intelektualnej,
 • prowadzenie postępowań przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM),
 • prowadzenie postępowań przed Międzynarodową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO),
 • ochronę praw wyłącznych przed Sądem oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • ochronę praw wyłącznych w toku postępowań karnych,
 • prowadzenie negocjacjach oraz mediacji w sporach z zakresu własności intelektualnej,
 • prowadzenie postępowań celnych dotyczących prawa własności intelektualnej,
 • kompleksowe zarządzanie portfelem praw własności przemysłowej przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie lub opiniowanie ekspertyz, opinii, umów, regulaminów i innych dokumentów stworzonych na potrzeby korzystania z praw własności intelektualnej,
 • specjalistyczne audyty wewnętrze dotyczące prawa własności intelektualnej,
 • wdrażanie skutecznych rozwiązań upraszczających procesy zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie,
 • pomoc w zakresie transferu technologii oraz know-how,
 • prowadzenie wycen dóbr niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzanie dla Klientów oraz ich pracowników szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej.

Ponadto prawnicy Działu Prawa Własności Intelektualnej asystują Klientom w sprawach związanych z:

 • ochroną danych osobowych i prywatności,
 • ochroną dóbr osobistych Klienta (renomy, tajemnicy korespondencji, nienaruszalność pomieszczeń, wizerunku),
 • dochodzeniem roszczeń wynikających z przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji,

Dział Prawa Własności Intelektualnej wraz z Działem Podatkowym i Działem Prawa Handlowego świadczą również na rzecz Klientów Kancelarii usługi optymalizacji finansowej z wykorzystaniem praw własności przemysłowej oraz praw autorskich w szczególności poprzez:

 • ustanawianie zabezpieczeń transakcji handlowych na prawach wyłącznych oraz
 • tworzenie optymalnych i efektywnych struktur podatkowych z wykorzystaniem praw własności intelektualnej.