Zespół

Marzena Łabędź
Partner, Radca Prawny

Elżbieta Delert-Wiącek
Adwokat

Jakub Zawadzki
Adwokat

Maja Morawska
Prawnik

Materiały

Zakres dedykowanego wsparcia prawnego dla branży IT

Dział Prawa Własności Intelektualnej

Proponujemy naszym Klientom rozwiązania „szyte na miarę”. Sprawiamy, że nasi Klienci czują się bezpieczni.

Dział Prawa Własności Intelektualnej tworzy zespół doświadczonych i kreatywnych prawników. Ponadto, współpracujemy z rzecznikami patentowymi, specjalistami i pracownikami naukowymi z zakresu wynalazków i wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz praw autorskich. Prowadzimy aktywną współpracę z Urzędem Patentowym oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prawnicy Działu Prawa Własności Intelektualnej doradzają i reprezentują interesy Klientów w szczególności w zakresie:

 • sporządzanie i weryfikacja umów licencyjnych, umów przenoszących prawa autorskie majątkowe, jak również innych umów stosowanych w obrocie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
 • opiniowanie i tworzenie ekspertyz, opinii i innych dokumentów na potrzeby przenoszenia, nabywania i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych,
 • opiniowanie materiałów pod kątem ewentualnych naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych w tym dokonywanie analiz porównawczych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów przenoszących prawa autorskie majątkowe, jak również innych umów stosowanych w obrocie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
 • dokonywanie oceny naruszeń prawa autorskiego w Internecie i innych środkach masowego komunikowania, w tym ewentualnego naruszenia wizerunku pracowników w związku z monitoringiem stosowanym w miejscu pracy,
 • reprezentację Klientów wobec organizacji zbiorowego zarządzania, urzędów administracji publicznej oraz sądów powszechnych.
 • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i domen internetowych,
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej terytorialnie i finansowo formy ochrony praw własności przemysłowej,
 • doradztwo przy budowaniu strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie,
 • tworzenie regulaminów korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie,
 • przeprowadzenie wyceny własności intelektualnej w przedsiębiorstwie oraz budowanie strategii obrotu prawami niematerialnymi,
 • prowadzenie wszelkich postępowań, w tym rejestrowych lub spornych, przed urzędami patentowymi w kraju jak i za granicą oraz przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) oraz przed Międzynarodową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO),
 • ochronę praw wyłącznych przed Sądem oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • prowadzenie postępowań celnych dotyczących prawa własności intelektualnej.
 • tworzenie dostosowanych do potrzeb naszych Klientów umów o zakazie konkurencji,
 • tworzenie postanowień zabezpieczających know-how Klienta w umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych, w tym w kontraktach menadżerskich,
 • tworzenie klauzul poufności w umowach i na dokumentach służbowych,
 • tworzenie regulaminów ochrony informacji poufnych,
 • tworzenie ekspertyz i opinii prawnych, a także weryfikacja i ocena działań naszych Klientów i ich kontrahentów pod kątem zgodności z przepisami Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • tworzenie reklamy zgodnej z przepisami,
 • ocenę i wdrażanie rozwiązań dotyczących przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • ochronę niezarejestrowanych znaków towarowych na podstawie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • ochronę dostępu naszych Klientów do rynku w oparciu o regulacje Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • dochodzenie roszczeń opartych na Ustawie o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w przeprowadzaniu u Klientów audytów w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, podczas których weryfikujemy poprawność przestrzegania u Klientów obowiązujących przepisów i procedur, a także podpowiadamy

 • Na podstawie wniosków zawartych w Raporcie z Audytu Kancelaria przedstawia całościowy program przygotowania oraz wdrożenia szczegółowych rozwiązań prawnych mających na celu wyeliminowanie lub istotne ograniczenie ryzyk zdefiniowanych w Audycie.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe w reprezentowaniu naszych klientów:

 • przy prowadzeniu wszelkich postępowań rejestrowych lub spornych zarówno przed urzędami patentowymi w kraju, jak i za granicą,
 • w postępowaniach przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO),
 • w postępowaniach przed Międzynarodową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO),
 • przed Sądami powszechnymi, w tym w szczególności Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Wydziałem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych Sądu Okręgowego w Warszawie,
 • przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
 • w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzenia,
 • w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez Prezesa UOKiK.

ZAUFALI NAM