Pracownicy działu

Marzena Łabędź
Partner, Radca Prawny

Elżbieta Delert-Wiącek
Adwokat

Jakub Zawadzki
Adwokat

Oferta Działu Prawa Własności Intelektualnej

Pobierz folder (plik pdf)
Zakres dedykowanego wsparcia prawnego dla podmiotów z branży IT

Dział Prawa Własności Intelektualnej

Proponujemy naszym Klientom rozwiązania „szyte na miarę”. Sprawiamy, że nasi Klienci czują się bezpieczni.

Dział Prawa Własności Intelektualnej tworzy zespół doświadczonych i kreatywnych prawników. Ponadto, współpracujemy z rzecznikami patentowymi, specjalistami i pracownikami naukowymi z zakresu wynalazków i wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz praw autorskich. Prowadzimy aktywną współpracę z Urzędem Patentowym oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prawnicy Działu Prawa Własności Intelektualnej doradzają i reprezentują interesy Klientów w szczególności w zakresie:

 • sporządzanie i weryfikacja umów licencyjnych, umów przenoszących prawa autorskie majątkowe, jak również innych umów stosowanych w obrocie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
 • opiniowanie i tworzenie ekspertyz, opinii i innych dokumentów na potrzeby przenoszenia, nabywania i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych,
 • opiniowanie materiałów pod kątem ewentualnych naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych w tym dokonywanie analiz porównawczych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów przenoszących prawa autorskie majątkowe, jak również innych umów stosowanych w obrocie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
 • dokonywanie oceny naruszeń prawa autorskiego w Internecie i innych środkach masowego komunikowania, w tym ewentualnego naruszenia wizerunku pracowników w związku z monitoringiem stosowanym w miejscu pracy,
 • reprezentację Klientów wobec organizacji zbiorowego zarządzania, urzędów administracji publicznej oraz sądów powszechnych.
 • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i domen internetowych,
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej terytorialnie i finansowo formy ochrony praw własności przemysłowej,
 • doradztwo przy budowaniu strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie,
 • tworzenie regulaminów korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie,
 • przeprowadzenie wyceny własności intelektualnej w przedsiębiorstwie oraz budowanie strategii obrotu prawami niematerialnymi,
 • prowadzenie wszelkich postępowań, w tym rejestrowych lub spornych, przed urzędami patentowymi w kraju jak i za granicą oraz przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) oraz przed Międzynarodową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO),
 • ochronę praw wyłącznych przed Sądem oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • prowadzenie postępowań celnych dotyczących prawa własności intelektualnej.
 • tworzenie dostosowanych do potrzeb naszych Klientów umów o zakazie konkurencji,
 • tworzenie postanowień zabezpieczających know-how Klienta w umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych, w tym w kontraktach menadżerskich,
 • tworzenie klauzul poufności w umowach i na dokumentach służbowych,
 • tworzenie regulaminów ochrony informacji poufnych,
 • tworzenie ekspertyz i opinii prawnych, a także weryfikacja i ocena działań naszych Klientów i ich kontrahentów pod kątem zgodności z przepisami Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • tworzenie reklamy zgodnej z przepisami,
 • ocenę i wdrażanie rozwiązań dotyczących przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • ochronę niezarejestrowanych znaków towarowych na podstawie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • ochronę dostępu naszych Klientów do rynku w oparciu o regulacje Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • dochodzenie roszczeń opartych na Ustawie o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w przeprowadzaniu u Klientów audytów w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, podczas których weryfikujemy poprawność przestrzegania u Klientów obowiązujących przepisów i procedur, a także podpowiadamy

 • Na podstawie wniosków zawartych w Raporcie z Audytu Kancelaria przedstawia całościowy program przygotowania oraz wdrożenia szczegółowych rozwiązań prawnych mających na celu wyeliminowanie lub istotne ograniczenie ryzyk zdefiniowanych w Audycie.

POSIADAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE PROCESOWE W REPREZENTOWANIU NASZYCH KLIENTÓW:

 • przy prowadzeniu wszelkich postępowań rejestrowych lub spornych zarówno przed urzędami patentowymi w kraju, jak i za granicą,
 • w postępowaniach przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO),
 • w postępowaniach przed Międzynarodową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO),
 • przed Sądami powszechnymi, w tym w szczególności Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Wydziałem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych Sądu Okręgowego w Warszawie,
 • przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
 • w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzenia,
 • w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez Prezesa UOKiK.

ZAUFALI NAM