Of  Consuel

Prof. dr hab. Ryszard Szostak

Zespół

Marta Owczarczyk
Radca Prawny
Specjalista Prawa Zamówień Publicznych

Michał Szczęsny
Radca Prawny

Daniel Konicz
Radca Prawny

Oferta Działu Prawa Zamówień Publicznych

Pobierz folder (plik pdf)

Dział Prawa Zamówień Publicznych

Szukasz pomocy przy przygotowaniu oferty przetargowej?
Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne na etapie przygotowania, złożenia, badania i oceny oferty wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dowiedz się więcej >>

W ramach Praktyki prawa zamówień publicznych oferujemy pełne doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jeżeli chcecie Państwo:

 • złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia jako Zamawiający;
 • pogłębić swoją wiedzę na temat prawa zamówień publicznych;

prawnicy naszego Działu specjalizujący się w tematyce prawa zamówień publicznych są do Państwa dyspozycji.

Zamawiającym oferujemy obsługę formalno – prawną od przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia poprzez przeprowadzenie procedury aż do wsparcia w przypadku sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym, w tym w szczególności:

 • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia;
 • pomoc w szacowaniu wartości zamówienia, opisaniu przedmiotu zamówienia, wyborze trybu postępowania, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkich niezbędnych dokumentów;
 • pomoc przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowanie projektów umów;
 • pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania, w tym udział w posiedzeniach komisji przetargowych;
 • przygotowanie regulaminów, planów zamówień, wzorów pism;
 • zastępstwo w postępowaniach odwoławczych przed KIO i sądem wraz z pełną obsługą prawną w zakresie tych postępowań;
 • pomoc w ocenie i badaniu złożonych wniosków oraz ofert;
 • pomoc w przeprowadzaniu zamówień w trybach negocjacyjnych i zamówieniu z wolnej ręki;
 • doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, w tym również przygotowywanie opinii prawnych w tym zakresie.

Wykonawcom oferujemy pomoc prawną i doradztwo na każdym etapie postępowania, w tym w szczególności:

 • konsultacje i pomoc w przygotowaniu ofert;
 • doradztwo formalno-prawne na każdym etapie postępowania;
 • przygotowywanie korespondencji kierowanej do Zamawiających;
 • weryfikacja warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości złożenia oferty;
 • w przypadku trybów negocjacyjnych – wsparcie i dbanie o interes Klienta podczas negocjacji z Zamawiającym;
 • przygotowanie odwołań i reprezentacja Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych;
 • doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia, w tym również przygotowywanie opinii prawnych w tym zakresie.

Ponadto, nasi specjaliści prowadzą szkolenia dla klientów z zakresu prawa zamówień publicznych. Tematy i programy szkoleń, jak również sposób prezentacji tematu i stopień zaawansowania dostosowane są do potrzeb naszych klientów. Tematy szkoleń to m.in.:

 • prezentacja najczęstszych błędów popełnianych przez Zamawiających oraz Wykonawców wraz z propozycją wdrożenia programów naprawczych mających na celu ich eliminację;
 • prezentacja indywidualnych przypadków postępowań na tle orzecznictwa KIO i przedstawienie wskazówek prawidłowego postępowania;
 • prezentacja najnowszych zmian w prawie zamówień publicznych oraz planowanych nowelizacji.