Opodatkowanie fundacji

Austriacka fundacja prywatne, w związku z posiadaną osobowością prawną, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającym opodatkowaniu od całości swoich dochodów stawką 25%. W związku z powyższym taka fundacja jest austriackim rezydentem podatkowym upoważnionym do korzystania z przywilejów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W przypadku ujawnienia dokumentów deklaracji założycielskiej organom podatkowym fundacja prywatna może korzystać z uproszczonej metody określania przychodu, dywidendy od zagranicznych spółek są objęte zwolnieniem z opodatkowania (jeżeli nie korzystają z ulgi przewidzianej w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania), a określone zyski kapitałowe podlegają opodatkowaniu według specjalnej stawki 12,5%.

Dywidendy wypłacane między austriackimi osobami prawnymi są zwolnione z opodatkowania, niezależnie od wielkości posiadanego udziału ani okresu jego posiadania. Zbycie udziałów w spółkach austriackich jest zwolnione z opodatkowania, jeżeli od daty ich nabycia lub objęcia minęło 12 miesięcy lub jeżeli udział w takiej spółce był przez ostanie pięć lat niższy niż jeden procent.

Przychody z tytułu dywidend oraz zyski kapitałowe z tytułu zbycia udziałów w spółkach zagranicznych są zwolnione z opodatkowania na zasadach „participation exemption”, jeżeli spółki zagraniczne są opodatkowane na podobnych zasadach do austriackich spółek kapitałowych (dotyczy to spółek z obszaru UE/EOG). Zwolnienie to nie jest uzależnione od posiadania określonego udziału w spółce zależnej ani okresu tego posiadania.

Wniesienie do prywatnej fundacji składników majątkowych podlega co do zasady opodatkowaniu 2,5% stawką tzw. podatku od przystąpienia do fundacji, obowiązującego na podstawie szczególnych uregulowań prawa podatkowego. Podatkowi od przystąpienia do fundacji nie podlega wkład w postaci praw do zagranicznej nieruchomości. Wniesienie nieruchomości nie podlega co do zasady już żadnym innym podatkom majątkowym z wyjątkiem przypadku, gdy przedmiotem wkładu jest prawo do gruntu, która to transakcja oprócz 2,5% podatku od przystąpienia obciążona jest 3,5% podatkiem od przeniesienia nieruchomości.

Świadczenia pieniężne otrzymywane przez beneficjentów fundacji stanowią zgodnie z prawem austriackim ich dochody z zysków kapitałowych podlegające opodatkowaniu stawką 25%. Stawka ta podlega obniżeniu zgodne z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Nie podlegają opodatkowaniu świadczenia stanowiące „zwrot wkładu założycielskiego”. Zwolnienie nie obejmuje jednak kwot odpowiadających wzrostowi wartości aktywów fundacji, ani niepodzielonych „zysków” fundacji i cichych rezerw.