Rozwiązanie fundacji

Fundacja, która nie służy celom publicznym ulega rozwiązaniu z upływem stu lat od momentu jej utworzenia, chyba że ostateczny beneficjent lub wszystkie osoby będące w momencie rozwiązania jej beneficjentami zdecydują o przedłużeniu funkcjonowania fundacji o okres nie dłuższy niż kolejne sto lat.

Rozwiązanie fundacji następuje wskutek: upływu terminu, zasądzenia bankructwa, decyzji odmawiającej zasądzenia bankructwa z powodu braku kapitału, jednomyślnej decyzji członków zarządu, decyzji sądu. W przypadku rozwiązania fundacji, ostatecznym jej beneficjentem jest fundator, chyba że deklaracja założycielska przewiduje inaczej.