Podatki dochodowe

Podstawowe korzyści związane z powołaniem na terytorium Księstwa Liechtenstein spółki holdingowej obejmują:

 • opodatkowanie dochodów według liniowej stawki w wysokości 12,5%;
 • opodatkowanie dochodów z własności intelektualnej według zredukowanej stawki podatku w wysokości 2,5%;
 • opodatkowanie dochodów z odsetek według stawki w wysokości 4%;
 • wyłączenie z opodatkowania dywidendy oraz zysków kapitałowych otrzymywanych w ramach tzw. (participation exemption) ;
 • wyłączenie z opodatkowania dochodów uzyskiwanych od zakładu powołanego za granicą;
 • wyłączenie z opodatkowania dochodu uzyskanego z rozporządzania nieruchomościami poza granicami Liechtenstein;
 • wyłączenie z podatku u źródła dochodów uzyskiwanych z dywidendy, odsetek oraz należności licencyjnych;
 • nieograniczony w czasie termin rozliczenia straty podatkowej;
 • możliwość skorzystania przez zagranicznych przedsiębiorców z tzw. Liechtenstein IP regime, dopuszczającego możliwość wyłączenia z opodatkowania 80% otrzymanego dochodu pochodzącego z należności licencyjnych;
 • opodatkowanie grup podatkowanych dopuszczające możliwość dokonania potrącenia straty bez względu na kraj rezydencji podatnika wchodzącego w skład grupy.

Należy również wskazać, iż obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. przepisy podatkowe, objęły przywilejem podatkowym tzw. prywatne grupy kapitałowe (private asset structure), które obowiązane są do odprowadzania rocznie podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.200 franków szwajcarskich, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. Możliwość złożenia wniosku o powołanie prywatnej grupy kapitałowej posiada każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarcza na terytorium Liechtensteinu, który spełnia kumulatywnie następujące warunki:

  • nie prowadzi działalności handlowej, w szczególności jeżeli przedmiotem tej działalności jest wyłącznie nabywanie, utrzymywanie, zarządzanie i rozporządzanie instrumentami finansowymi lub uczestniczenie w innych osobach prawnych, a za dokonanie takich czynności nie otrzymuje prowizji;
  • udziały lub jednostki uczestnictwa w tej osobie prawnej nie są przedmiotem obrotu publicznego a posiadaczami jednostek uczestnictwa oraz jej beneficjentami są wyłącznie osoby fizyczne;
  • umowa danej osoby prawnej zakłada, że ta osoba prawna jest związana powyżej wskazanymi ograniczeniami dotyczącymi prywatnych grup kapitałowych.

Atrakcyjnie przedstawia się również opodatkowanie funduszy inwestycyjnych, funkcjonujących na terytorium Liechtenstein. Są one zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, natomiast ich beneficjenci podlegają opodatkowaniu jedynie w kraju w którym posiadają status rezydenta.