Podatki obrotowe

Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium Księstwa Liechtenstein podlega opodatkowaniu według najniższej stawki podstawowej podatku od towarów i usług w Europie, w wysokości zaledwie 8%. Dla porównania podstawowa stawka podatku VAT w krajach Unii Europejskiej mieści się w przedziale od 15% do 25%. Ustawodawstwo Księstwa przewiduje również stawki preferencyjne w wysokości 2,5%, która ma zastosowanie do opodatkowania żywności, leków oraz gazet jak również 3,8% mającej zastosowanie do opodatkowania usług turystycznych. Warto wspomnieć, iż przepisy regulujące opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej na terytorium Księstwa Liechtenstein, stanowią odwzorowanie uregulowań obowiązujących w Republice Szwajcarii.