Dzisiaj weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe

Nowelizacja głównie objęła przepisy o przygotowanej likwidacji (pre-pack) i upadłości konsumenckiej.

Pre-pack

W obszarze przepisów o przygotowanej likwidacji główne zmiany obejmują następujące kwestie :

 • doprecyzowano, kto jest podmiotem legitymowanym do złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży („wniosek”) – może być nim uczestnik postępowania (wierzyciel i dłużnik);
 • wniosek może dotyczyć więcej niż jednego nabywcy;
 • wnioskodawca załączyć musi do wniosku dowód wpłaty przez nabywcę wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny;
 • o złożeniu wniosku obwieszcza się.
 • Sąd doręcza wierzycielom zabezpieczonym na majątku, którego dotyczy wniosek, odpis tego wniosku wraz z załącznikami oraz zobowiązaniem do zajęcia stanowiska w wyznaczonym terminie;
 • Przy ocenie przesłanek do uwzględnienia warunków sprzedaży ( czy cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych) Sąd bierze pod uwagę także inne zobowiązania masy upadłości (oprócz kosztów postępowania), które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie;
 • w przypadku złożenia co najmniej dwóch wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przeprowadza się aukcję pomiędzy nabywcami w celu wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży;
 • doprecyzowano krąg podmiotów legitymowanych do złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie wniosku (na postanowieni oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wnioskodawcy składającemu wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, a na postanowienie uwzględniające ten wniosek – dłużnikowi oraz każdemu z wierzycieli);
 • obecnie także nabywca może złożyć wniosek do sądu o uchylenie lub zmianę postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, jeżeli po wydaniu tego postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży.

Upadłość konsumencka

W zakresie przepisów o upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zasadnicze zmiany obejmują następujące kwestie :

 • kluczową zmianą jest to, że Sąd dopiero po otwarciu właściwego postępowania upadłościowego będzie badał, czy do niewypłacalności dłużnik doprowadził umyślnie, czy nieumyślnie. Dotychczas stwierdzenie takiej okoliczności uniemożliwiało ogłoszenie upadłości konsumenckiej (z wyjątkiem chyba że przeprowadzenie postępowania było uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi). Obecnie „karą” za „nieodpowiedzialność” dłużnika będzie konieczność spłacenia większej części długów;
 • jeżeli Sąd stwierdzi, że dłużnik celowo doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, to nie dojdzie do ustalenia planu spłaty i osiągnięcia celów postępowania;
 • w postępowaniu o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości;
 • wprowadzono możliwość otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Rozwiązanie bardzo pożądane dla osób, które choć stały się niewypłacalne to nadal mają zdolność do regulowania zobowiązań, ale w sytuacji ich modyfikacji.

Informuje też iż 23 marca 2020r. zostały opublikowane następujące akty prawne :