Istotne zmiany w polskim systemie emerytalnym

W polskim systemie emerytalnym od pewnego czasu wprowadzane są istotne zmiany. Powstaje nowy obowiązkowy system „Pracowniczy Plan Kapitałowy”, oraz wprowadzane są zmiany do dobrowolnego Pracowniczego Programu Emerytalnego, który będzie alternatywą dla programu PPK.

Pracowniczy Plan Kapitałowy

Wieczorek dnia 04.10.2019 roku SEJM przyjął Ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zgodnie z przyjętą Ustawą, wszystkie firmy będą miały obowiązek zawrzeć w imieniu osób zatrudnianych umowy na prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ustawa mówi o wszystkich osobach zatrudnianych w Przedsiębiorstwie. Obejmuje, zatem osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, członków rad nadzorczych czy spółdzielni. Zatem, projekt przewiduje, że zostaną zgłoszeni do niego wszyscy zatrudnieni, pracownicy między 19 a 55 rokiem życia zostaną automatycznie objęci programem, pozostali po złożeniu deklaracji. Pracownik będzie mógł z programu zrezygnować, będzie tez mógł do niego wrócić kiedykolwiek zechce, jeżeli tego nie zrobi zostanie automatycznie zapisany po 4 latach – musi o tym pamiętać pracodawca. Wypłata świadczenia emerytalnego nastąpi po osiągnięciu wieku emerytalnego – 25% zgładzonych środków jednorazowo, reszta w 120 miesięcznych ratach lub w formie renty dożywotniej.

Pracowniczy Program Emerytalny

Przedsiębiorstwa, które przed datą wejścia w życie nowych przepisów będą posiadać zarejestrowany i opłacany program PPE będą zwolnione z obowiązku założenia Pracowniczego Programu Kapitałowego. Na początku tego roku, do konsultacji społecznych przekazano projekt Ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE), który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt nowelizujący ustawę o PPE może mieć znaczenie dla pracodawców tak posiadających już PPE, jak też dla tych, którzy dopiero rozważają utworzenie takiego świadczenia, chociażby jako alternatywy dla planowanych PPK.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (Dz. Urz. UE L 128 z 30.04.2014, str. 1-7) zobowiązała polskiego Ustawodawcę do nowelizacji Ustawy o pracowniczych Programach Emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 roku, w celu dostosowania wymogów.

Polski ustawodawca w nowelizowanej ustawie planuje wprowadzić dwie zmiany:

  • Ograniczenie maksymalnego stażu pracy, który będzie uprawniał do przystąpienia pracownika do PPE na poziomie 3 lat.
  • Nałożenie obowiązków informacyjnych pracodawców, którzy prowadzą PPE:
    • w stosunku do aktualnych uczestników PPE – obowiązek udzielania na piśmie, na wniosek uczestnika programu, zrozumiałej informacji o tym jak ustanie zatrudnienia uczestnika wpłynęłoby na jego uprawnieninia do środków zgromadzonych na jego rachunku w PPE;
    • w stosunku do byłych uczestników PPE – obowiązek udzielania na piśmie, na wniosek byłego uczestnika programu, zrozumiałej informacji na temat wartości zgromadzonych środków na rachunku byłego uczestnika PPE oraz warunków traktowania środków zgromadzonych na rachunku byłego uczestnika PPE.

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy oraz Benefit Consulting

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy wraz z firma Partnerską Benefit Consulting wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz potrzebom rynku, posiada specjalny zespół prawników i specjalistów, który zajmuje się tematyką PPE oraz PPK. Jeżeli mają Państwo życzenie i są zainteresowani tematyką III filaru systemu emerytalnego zapraszamy do kontaktu.

Szkolenie

Niebawem 19 października odbędzie się w naszej Kancelarii szkolenie, podczas którego zostaną przybliżone skomplikowane kwestie dotyczące PPE|PPK. Zapraszamy do rejestracji: sadkowskiiwspolnicy.pl/pracownicze-plany-kapitalowe-i-pracownicze-programy-emerytalne/

Robert Błaszczyk