KLUCZOWY DLA WIELU PODATNIKÓW WYROK TSUE

07.04.2021 / Aktualności

KLUCZOWY DLA WIELU PODATNIKÓW WYROK TSUE

Wyrokiem z dnia 18 marca 2021 r., wydanym na skutek pytania prejudycjalnego przedstawionego przez WSA w Gliwicach, TSUE wyjaśnił dotychczasowe wątpliwości i wskazał:

„powstanie prawa do odliczenia może być uzależnione wyłącznie od materialnych warunków od, które są przewidziane w dyrektywie VAT (…). Natomiast nie zależy ono koniecznie od uzyskania faktury ani od złożenia deklaracji czy rozliczenia VAT należnego z tytułu takiego nabycia w określonym terminie.”

Trybunał ponadto podkreślił, iż przepisy polskiego prawa podatkowego w tym zakresie pozostają w sprzeczności z prawem wspólnotowym:

„uregulowanie krajowe, które zakazuje w sposób systematyczny wykonywania prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie, w którym ta sama kwota VAT powinna zostać rozliczona, nie przewidując uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności, a w szczególności dobrej wiary podatnika, wykracza poza to, co jest konieczne.”

W konsekwencji TSUE skonstatował, że przepisy Dyrektywy VAT: „(…)należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.”

Co to oznacza dla podatnika w praktyce?

 1. Po pierwsze, uporządkowuje system raportowania transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 2. Po drugie, podatnik ma prawo zaprzestać stosowania zakwestionowanych przepisów.
 3. Po trzecie, może stanowić podstawę do wznowienia postępowań podatkowych.
 4. Po czwarte, może otwierać drogę do odzyskiwania odsetek zapłaconych w związku koniecznością wykazania VAT należnego i naliczonego w różnych okresach rozliczeniowych.

W celu weryfikacji stanu faktycznego oraz możliwości podjęcia działań prawno-podatkowych, zapraszamy do kontaktu.

Treść wyroku:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239002&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1746528

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  22.07.2024 / Aktualności

  Ewelina Miłobędzka o dzieleniu urlopu na krótkie okresy dla Prawo.pl

  17.07.2024 / Aktualności

  Mateusz Krawczyński o uldze na ASI dla dziennika Rzeczpospolita

  12.07.2024 / Aktualności

  Komentarz Karoliny Rzepeckiej o środkach ochrony emerytów dla Prawo.pl

  10.07.2024 / Aktualności

  Artykuł Katarzyny Majer-Gębskiej o rekomendacjach inwestycyjnych dla Biuletynu IDM

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  08.07.2024 / Aktualności

  Michał Szczęsny o polisie OC w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  Powrót na górę