Kolejny sukces prawników podatkowych kancelarii w postępowaniu przed NSA

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 maja 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w ważnym, odnoszącym się m.in. do zasad prowadzenia przez organy podatkowe postępowania podatkowego, wyroku oddalił skargę kasacyjną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn.akt III SA/Wa 442/16) w sprawie skargi podatnika na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie określenia podatnikowi zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego.

W rozpatrywanej sprawie (sygn. akt II FSK 1691/17) Sąd podzielił tym samym pogląd, reprezentujących podatnika radców prawnych naszej kancelarii Anety Drosik i Kazimierza Romańca, że podczas prowadzonego przez organy podatkowe postępowania podatkowego, niezależnie od materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, niedopuszczalna i w świetle wymogów stawianych przez art. 200 §1 ordynacji podatkowej jest sytuacja, w której organ podatkowy przed wydaniem decyzji nie wyznaczył Skarżącemu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego nawet jeżeli „Nie było konieczności przeprowadzania uzupełniajacego postepowania dowodowego (…)”, zwłaszcza gdy miało to istotne znaczenie dla postępowania, ponieważ w sprawie mogą istnieć dowody i okoliczności mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, które na skutek uchybienia przepisom postępowania nie zostaną uwzględnione przy wydawaniu decyzji.