Szkolenia zamknięte

Konflikty interesów w TFI, bankach, domach maklerskich oraz grupach kapitałowych – aspekty praktyczne

Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej dla firm i instytucji.

Patron merytoryczny:

Główne zagadnienia

 • Konflikt interesów – definicja, zakres;
 • Obowiązki banków prowadzących działalność maklerską, domów maklerskich, depozytariuszy, TFI i dystrybutorów funduszy związane z występowanie konfliktów interesów (regulacje wewnętrzne, rejestry, sprawozdania dla kierownictwa);
 • Potencjalny, rzeczywisty oraz immanentny konflikt interesów, a możliwość świadczenia usług na rzecz klienta;
 • Właściwa struktura organizacyjna jako mitygant ryzyka powstania konfliktów interesów;
 • Sposoby i narzędzia zarządzania konfliktami interesów;
 • Zasady zarządzania transakcjami własnymi pracowników i członków organów w celu uniknięcia występowania konfliktu interesów;
 • Konflikty interesów w ramach grup kapitałowych;
 • Transakcje wewnątrzgrupowe jako potencjalne źródło powstania konfliktu interesów;
 • Przyjmowanie i przekazywanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, a możliwość powstania konfliktu interesów (zachęty);
 • Konflikty interesów w przypadkach powierzenia wykonywania czynności podmiotom trzecim (outsourcerzy, agenci transferowi, dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych);
 • Rola i zadania komórek nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz audytu wewnętrznego;
 • Oczekiwania i praktyka nadzorcza KNF – wytyczne, stanowiska, orzecznictwo;
 • Odpowiedzialność z tytułu naruszenia zasad zarządzania i przeciwdziałania konfliktom interesów;
 • Case studies (najczęściej występujące problemy).

Szkolenie adresowane jest m. in. do:

Inspektorów Nadzoru, Audytorów Wewnętrznych, pracowników komórek nadzoru zgodności działalności z prawem i audytu wewnętrznego oraz pracowników innych jednostek organizacyjnych:

 • firm inwestycyjnych,
 • banków prowadzących działalność maklerską,
 • towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • agentów firm inwestycyjnych,
 • agentów transferowych,
 • depozytariuszy,
 • dystrybutorów funduszy inwestycyjnych.

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl
Zapytaj o szkolenie