KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ KANCELARIĘ SADKOWSKI I WSPÓLNICY
„KOMENTARZ DO USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH”

Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonywać od 5 sierpnia 2019 do 19 sierpnia 2019 r.

Osoby spełniające wymogi formalne Konkursu mogą zgłosić chęć udziału w Konkursie do dnia 19 sierpnia 2019 r., poprzez wysłanie w wiadomości email na adres szkolenia@siw.pl odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazane w punkcie 4, Rozdziału IV.

Konkurs jest skierowany w szczególności do studentów studiów prawniczych oraz absolwentów studiów na kierunku prawo.

Zadanie konkursowe polega na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe:

Co dla Ciebie oznacza działanie w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego?

Uczestnik udziela odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt 4 powyżej w formie wiadomości email wysłanej na adres szkolenia@siw.pl. Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może być dłuższa niż 1000 znaków.

Nagrodą dla Laureata Konkursu jest „Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Tom I. Art.1-157”, wyd. Wolters Kluwer, wyd. 2018 (ISBN: 978-83-8124-558-6).

Laureat Konkursu oraz wskazani przez Komisję Konkursową Laureaci Wyróżnienia mają możliwość wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w siedzibie Organizatora, na stanowisko Praktykanta, z pierwszeństwem jej odbycia w stosunku do osób, które aplikowały na to stanowisko bez związku z niniejszym Konkursem. Organizator organizuje praktyki odpłatne, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (do uzgodnienia), praktyki odbywają się w jednym z działów Kancelarii, istnieje możliwość odbywania praktyk w jednej z trzech siedzib Kancelarii: w Częstochowie, w Katowicach i w Warszawie.

Przy ocenie zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność odpowiedzi z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, praktykami rynku i wykładni przepisów prawa, nowatorskie spojrzenie na tematykę oraz styl i język udzielonych odpowiedzi. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszony (imię i nazwisko) w dniu 26 sierpnia 2019 r. w poście na profilu w serwisie LinkedIn oraz na profilu w serwisie Facebook Organizatora. Organizator powiadomi Laureata Konkursu o wynikach konkursu poprzez wysłanie widomości email na adres, z którego dokonano zgłoszenia konkursowego.

Więcej w regulaminie konkursu: Pobierz regulamin konkursu