Kontakty z dzieckiem online lub telefoniczne – jak je wyegzekwować?

W chwili obecnej wyjazd na stałe do innego miejsca w kraju lub za granicę nie stanowi problemu i jedynym ograniczeniem okazują się przede wszystkim możliwości finansowe danej osoby. Coraz częściej wyjeżdżamy w celu poszukiwania pracy lub życiowego spełnienia. Niejednokrotnie radykalna zmiana miejsca zamieszkania wiąże się z trudnościami utrzymywania bezpośrednich kontaktów z dzieckiem. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacji, kiedy rodzice żyją osobno i nie potrafią się ze sobą porozumieć. Czy istnieją możliwości prawne, aby realizować kontakt z dzieckiem na odległość?

Kontakty bezpośrednie i kontakty pośrednie 

Nie wszyscy wiedzą, że sąd opiekuńczy ustala nie tylko kontakty bezpośrednie tzn. widzenia, np. co drugi weekend, każdy pierwszy tydzień miesiąca, ostatnie cztery dni miesiąca itd. Ponadto rodzicowi przysługują również kontakty pośrednie, czyli kontakty realizowane za pomocą środków komunikowania się na odległość. Pod tym pojęciem mieszczą się rozmowy przez telefon, Messenger, WhatsApp, Skype, FaceTime i inne komunikatory. Prawo takie przysługuje każdemu rodzicowi, z którym dziecko nie mieszka na stałe, niezależnie od zakresu sprawowanej władzy rodzicielskiej. Taką możliwość daje przepis art. 113 § 2 krio, zgodnie z którym kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Dochodzenie kontaktów pośrednich przed sądem – złożenie wniosku

Ustalenia kontaktów z dzieckiem, realizowanych za pomocą środków komunikowania się na odległość, można dochodzić zarówno razem z ustaleniem kontaktów bezpośrednich, jak i samodzielnie. Wniosek należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Jako uczestnika postępowania wpisuje się drugiego rodzica. Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 PLN.

Należy pamiętać, że wniosek należy odpowiednio uzasadnić. Rodzic powinien wykazać, że dziecko pochodzi od niego, załączając do wniosku odpis skróconego aktu urodzenia dziecka. Ponadto, powinien przedstawić swoją sytuację i przyczynę złożenia wniosku, oraz przyczynę wybrania pośredniej formy kontaktów z dzieckiem. Wymiar kontaktów pośrednich musi zostać precyzyjnie określony we wniosku, np. kontakt ma się odbywać codziennie w godzinach od 18:00 do 18:30 za pośrednictwem telefonu i Skype.

Postępowanie w sprawie ustalenia kontaktów pośrednich z dzieckiem

W toku postępowania sąd będzie badał, czy pomiędzy rodzicami istnieje konflikt co do realizowania kontaktów pośrednich z dzieckiem, oraz jakie są relacje i więzi łączące rodzica wnioskującego z dzieckiem.

Na czas trwania postępowania na nasz wniosek sąd może wydać postanowienie zabezpieczające, czyli sąd ustalana, że do zakończenia sprawy kontakty odbywają się w określonym w postanowieniu wymiarze. Warto pamiętać, że wydane przez sąd postanowienie zabezpieczające w przedmiocie ustalenia kontaktów jest natychmiast wykonalne, co oznacza, że pierwszy kontakt pośredni można wykonać już w dniu wydania orzeczenia. Nie trzeba więc czekać na uprawomocnienie się postanowienia. Aczkolwiek warto mieć na względzie, że postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie ustalenia kontaktów, nawet prawomocne, może zostać zmienione w każdym czasie, jeśli wymaga tego dobro dziecka.

Podsumowanie

Wpis zawiera jedynie schemat działania i ogólne informacje na temat instrumentów prawnych umożliwiających ustalenie kontaktów pośrednich z dzieckiem. Każdy z nas ma własną historię, własny bagaż doświadczeń, dlatego też każda sprawa jest niepowtarzalna i jako taka wymaga indywidualnej analizy.