Możliwe zmiany w postępowaniu nakazowym

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na możliwe zmiany w postępowaniu nakazowym.

Ułatwienia dla Wierzyciela dochodzącego zapłaty od kontrahenta.

Zgodnie z planowaną nowelizacją, w przypadku roszczeń wynikających z umów o odpłatną dostawę towaru lub odpłatne świadczenie usługi, zawartych między przedsiębiorcami w związku z wykonywaną przez nich działalnością [transakcje handlowe*], Wierzyciel dochodzący zapłaty od swego kontrahenta będzie mógł uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie załączonej do pozwu:

  • umowy
  • oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku,

o ile jedynie uprawdopodobni spełnienie świadczenia wzajemnego. Warto zaznaczyć, że ułatwienie to będzie miało zastosowanie tylko dla roszczeń, których wartość nie przekracza 75 tysięcy złotych, zatem dotknie zwłaszcza sektor małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. MŚP).

Powyższe oznacza, że Wierzyciel nie będzie już musiał udowadniać spełnienia świadczenia wzajemnego, a jedynie tę okoliczność uprawdopodobnić, zatem odpadnie potrzeba załączania do pozwu np. protokołów zdawczo-odbiorczych, z których podpisaniem przez nierzetelnych kontrahentów w praktyce często występują problemy.

Odsetki zasądzane z urzędu.

 Istotnym dla Wierzyciela może być, że w wydanym w ten sposób nakazie zapłaty sąd z urzędu zasądzi na rzecz powoda odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych*, a także rekompensatę za dochodzenie należności (co do zasady w wysokości równej 40 EUR) – nawet, jeśli w pozwie zabraknie stosownego żądania. 

Cel nowelizacji. 

Proponowana zmiana jest tylko jedną z kilku objętych projektem ustawy**, którego wnioskodawcą jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Jej celem jest ograniczenie zatorów płatniczych i polepszenie płynności finansowej polskiego sektora MŚP. Zmiany w postępowaniu nakazowym mają skłonić kontrahentów-dłużników do terminowego regulowania swoich zobowiązań oraz ułatwić Wierzycielom dochodzenie takich należności. Projekt ustawy, który nie został jeszcze skierowany do Sejmu i obecnie jest dopiero na etapie opiniowania, zakłada kompleksową zmianę, która oprócz transakcji handlowych, dotknie również ustawy podatkowe czy dyscyplinę finansów publicznych.

Kancelaria Sadkowski  i Wspólnicy 

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz potrzebom rynku, posiada wyspecjalizowany zespół prawników, który zajmuje się postępowaniem cywilnym i sprawami gospodarczymi. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania z tej lub innej dziedziny –  zapraszamy do kontaktu.

*w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 684) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
** Projekt 2018.09.14 – projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.