Najem prywatny a Nowy Ład

W ramach Nowego Ładu wejdą w życie przepisy prawa podatkowego istotnie wpływające na funkcjonowanie całego rynku nieruchomości. Niniejszy wpis zostanie poświęcony zmianom podatkowym dotyczącym rozliczenia najmu prywatnego tj. niewykonywanego w ramach działalności gospodarczej.

W dotychczasowym stanie prawnym (obecnie obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r.)  podstawową formą opodatkowania dochodów z najmu bądź dzierżawy były tzw. zasady ogólne (skala podatkowa). Z kolei ryczałt od przychodów ewidencjonowanych był alternatywną (fakultatywną) formą opodatkowania.

Na ostatnim etapie procesu legislacyjnego uchwalono jednak przepisy przejściowe (art. 71 ust. 1 przepisów przejściowych Nowego Ładu) na podstawie których to podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z tzw. najmu prywatnego będą mogli stosować zasady rozliczania najmu obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r. Nowe zasady dotyczące rozliczenia najmu prywatnego definitywnie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Co wprowadza Nowy Ład?

Zmiany podatkowe mają doprowadzić do ujednolicenia zasad opodatkowania przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie:

  • najmu,
  • podnajmu,
  • dzierżawy,
  • poddzierżawy

oraz

  • innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Ujednolicenie w praktyce ma doprowadzić do sytuacji, w której to podatnicy osiągający przychody
z powyższych tytułów będą stosowali takie same zasady opodatkowania tych przychodów, likwidując w ten sposób swobodę wyboru formy opodatkowania.

Wysokość obciążeń podatkowych w Nowym Ładzie?

Przychody ze wskazanych źródeł będą mogły być opodatkowanie wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stawki ryczałtu wynoszą odpowiednio:

  • 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł,
  • 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

W ramach Nowego Ładu nie zostały zmienione stawki podatkowe dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Co w praktyce oznaczają zmiany podatkowe w ramach Nowego Ładu?

Przede wszystkim od 1 stycznia 2023 r. podatnicy utracą możliwość swobodnego wyboru odpowiedniej formy opodatkowania. Należy to ocenić negatywnie, gdyż uniemożliwi to podatnikom dobór właściwej formy opodatkowania, a tym samym dostosowanie formy opodatkowania do bieżących potrzeb oraz zamierzeń jakie są związane z przedmiotem najmu.

Kolejno zauważyć należy, iż w przypadku wyboru formy ryczałtu, podatnicy zostaną pozbawieni możliwości ujmowania w swych rozliczeniach wydatków związanych z przedmiotem najmu.

Do typowych wydatków należy zaliczyć wydatki na:

  • remont,
  • wyposażanie,
  • czynsz do spółdzielni

oraz wiele innych wydatków, co także należy ocenić jako negatywne zjawisko ograniczające w istocie określone prawa podatnika, obecnie mu przysługujące na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

W konsekwencji zmiany podatkowe dotyczące najmu prywatnego tj. niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą w ramach Nowego Ładu należy oceniać krytycznie jako ograniczające swobodę podatnika.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w odniesieniu do wskazanego powyżej zakresu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Łukasz Koc, Radca Prawny Dział Prawa Podatkowego e-mail: l.koc@siw.pl tel.: 500 665 483

Anna Kuleszyńska, Radca prawny, Doktor nauk prawnych, e-mail: a.kuleszynska@siw.pl