Nowy Ład a zmiany w leasingu na gruncie PIT

15.11.2021 / Publikacje / Podatki

Zgodnie z projektowanymi zmianami legislacyjnymi zawartymi w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowy Ład”), istotne zmiany z perspektywy przepisów prawa podatkowego dotyczyć będą między innymi leasingu operacyjnego bądź umów o podobnych charakterze na gruncie ustawy PIT.

Projektowane zmiany legislacyjne prowadzą do poszerzenia katalogu składników majątkowych,  których odpłatne zbycie kwalifikowane jest do przychodów z działalności gospodarczej.

W ramach Nowego Ładu, znowelizowana ma zostać treść ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1128 wraz z późń. zm., dalej: ustawa PIT) poprzez dodanie art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy PIT oraz art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy PIT.

Jakie znaczenie mają projektowane zmiany?

Wskazać na wstępie należy, że na gruncie obecnie obowiązujących regulacji ustawy PIT, przychody ze sprzedaży środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w razie wycofania ich z działalności lub po likwidacji działalności, kwalifikowane są do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli sprzedaż nastąpiła w okresie sześciu lat po wycofaniu lub likwidacji.

Jak jednak wskazuje resort finansów w uzasadnieniu do Nowego Ładu:

„Inaczej jest w przypadku rzeczy ruchomych, które wykorzystywane są w działalności na podstawie tzw. leasingu operacyjnego. Na gruncie ustawy PIT, składniki takie nie są traktowane jako składniki firmy i nie są amortyzowane. Do kosztów podatkowych zaliczane są natomiast raty leasingowe.
W sytuacji, gdy leasingobiorca wykupi taki składnik po wycofaniu z działalności gospodarczej, czyli do majątku prywatnego, przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli sprzedaż rzeczy ruchomej nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia, przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu.”

Według założeń ustawodawcy, koniecznym i uzasadnionym jest wydłużenie okresu z sześciu miesięcy do sześciu lat (liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania przedmiotu leasingu operacyjnego z działalności). Wydłużenie tego okresu  może znacznie wpłynąć na gospodarczą atrakcyjność oraz opłacalność leasingu operacyjnego w prowadzonej działalności.

Projektowane zmiany legislacyjne dotyczyć będą w szczególności jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych czy też spółek jawnych, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, korzystających z leasingu operacyjnego w ramach prowadzonej działalności.

Wątpliwości temporalne w Nowym Ładzie?

W pierwotnym projekcie Nowego Ładu brak było szczególnych przepisów przejściowych dotyczących podatników, którzy zdecydują się na wykup przedmiotu leasingu operacyjnego przed 31 grudnia 2021 roku, a następnie zamierzają dokonać odpłatnego zbycia po upływie sześciu miesięcy w 2022 roku.

Ten stan swoistej niepewności legislacyjnej został zażegnany przez resort finansów poprzez dodanie przepisów przejściowych, w myśl których to zgodnie z art. 51 Nowego Ładu:

„przepisy art. 10 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy zmienianej w art. 1 mają zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r.”

Wprowadzenie powyższego przepisu przejściowego należy oceniać korzystnie z perspektywy zasady zaufania obywatela do państwa.

Rozwiązania prawne?

Jednocześnie wskazać należy, że projektowane przepisy Nowego Ładu odnoszą się do „odpłatnego zbycia” (przedmiotu leasingu operacyjnego), co za tym idzie a contrario nie dotyczą „nieodpłatnego zbycia”. W konsekwencji, zbycie przedmiotu leasingu operacyjnego na podstawie umowy darowizny nie jest objęte projektowanymi zmianami legislacyjnymi w ramach Nowego Ładu i nie spowoduje wyżej opisanych konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w odniesieniu do wskazanego powyżej zakresu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Anna Kuleszyńska, Radca prawny, Doktor nauk prawnych, e-mail: a.kuleszynska@siw.pl

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  01.07.2024 / Aktualności

  Natalia Dołowa o zaliczaniu wydatków na energię do kosztów kwalifikowanych dla dziennika Rzeczpospolita

  26.04.2024 / Publikacje

  Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 roku

  03.04.2024 / Publikacje

  Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

  29.02.2024 / Publikacje

  Zmiany w amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli od 1 stycznia 2024 r.

  19.02.2024 / Publikacje

  Estoński CIT można wybrać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego

  Powrót na górę