Opodatkowanie spółek komandytowych – podsumowanie głównych założeń projektu

16 września 2020 r. został opublikowany projekt o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej przedstawiamy zwięzłe podsumowanie najważniejszych rozwiązań proponowanych w projekcie.

1. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych

Zgodnie z projektem opodatkowane CIT mają być spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Opodatkowaniu CIT będą również podlegały mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie zostaną ujawnieni. Opodatkowaniu CIT nie będą natomiast podlegały te spółki jawne w odniesieniu do których dane wszystkich wspólników spółki, będących podatnikami podatku dochodowego zostaną ujawnione właściwemu urzędowi skarbowemu. Informacja na temat wspólników będzie składana na formularzu, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Projekt przewiduje, że zwolnione z opodatkowania będzie 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Zwolnienie znajdzie zastosowanie zarówno w odniesieniu do komandytariuszy podlegających opodatkowaniu CIT jak i komandytariuszy będących osobami fizycznymi. Co ciekawe w projekcie brak jest analogicznego przepisu zwalniającego dochody uzyskiwane przez wspólników spółek jawnych, które będą podlegały opodatkowaniu CIT.

Zwolnienie nie będzie miało jednak zastosowania w odniesieniu do przychodów uzyskanych przez komandytariusza, który jest jednocześnie (a) członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej z udziału w której uzyskał przychód mogący podlegać przedmiotowemu zwolnieniu, (b) wspólnikiem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio przynajmniej 5% w kapitale zakładowym komplementariusza lub (c) podmiotem powiązanym z takim członkiem zarządu lub komplementariuszem.

Ponadto, projekt wyłącza możliwość wydania decyzji o zastosowaniu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a Ordynacji podatkowej) w odniesieniu do korzyści podatkowej polegającej na braku opodatkowania wypłaty zysku ze spółki komandytowej uzyskanego z działalności operacyjnej prowadzonej przez ta spółkę, osiągniętej do dnia 31 grudnia 2020 r. przez osobę fizyczną będącą komandytariuszem tej spółki. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu zapis ten ma gwarantować podatnikom, iż podstawowa działalność operacyjna spółki komandytowej pomimo, iż była szczególnie korzystnie opodatkowana nie będzie podważana przez administrację skarbową w postępowaniach klauzulowych.

2. Spółki nieruchomościowe

Projekt nakłada na spółki nieruchomościowe obowiązek rozliczenia CIT od przychodu wynikającego ze zbycia udziałów lub praw i obowiązków w tej spółce. Spółka, działając jako płatnik, będzie obowiązana wpłacić podatek z tego tytułu na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód. Obowiązek rozliczenia CIT przez spółkę nieruchomościową powstaje jeżeli co najmniej jedną ze stron transakcji jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium Polski lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Jeżeli spółka nieruchomościowa nie będzie posiadała informacji o kwocie transakcji, będzie zobowiązała do ustalenia wartości rynkowej zbywanych udziałów i rozliczenia podatku na tej podstawie.

Ponadto spółki nieruchomościowe niemające siedziby lub zarządu na terytorium Polski będą zobowiązane do ustanowienia przedstawiciela podatkowego, który będzie zobowiązany do wykonywania w imieniu takiej spółki obowiązków płatnika. Brak ustanowienia przedstawiciela podatkowego będzie wiązał się karą pieniężną, w wysokości do 1 mln złotych.

Do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, a w przypadku braku roku podatkowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowe będą zobowiązane do przekazania informacji o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o porównywalnym charakterze.

Projekt przewiduje również definicję ustawową spółki nieruchomościowej. Zgodnie z proponowaną definicją jest to podmiot, w tym niebędący spółką, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

3. Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

Zgodnie z projektem spółki nieruchomościowe, podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro będą zobowiązane do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy.

Sprawozdanie powinno zostać zamieszczone na stronie internetowej podatnika lub jego podmiotu powiązanego (jeżeli podatnik nie posiada strony internetowej) w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenie zeznania CIT-8. W tym samym terminie informacja o adresie strony internetowej na której zostało zamieszczone sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy. Brak wypełnienia wskazanych powyżej obowiązków będzie wiązał się karą pieniężną, w wysokości do 1 mln złotych.