Pełnomocnictwo do sprawy o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nie podlega opłacie skarbowej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na wniosek Michała Wysłockiego – dyrektora Działu Prawa Imigracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, eksperta BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce i członka Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, wystąpił do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienia, czy złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do sprawy o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP, podlega opłacie skarbowej.

Zapytanie to wynikało z niejednolitego stosowania przez urzędy wojewódzkie przepisów ustawy o opłacie skarbowej – niektóre z nich, wbrew przepisom tej ustawy, żądały dotychczas od podmiotów wnioskujących o udzielenie zezwolenia na pracę typ A, B, C, D i E, by, jeśli są w tych sprawach reprezentowani przez pełnomocników (pracowników działów kadr, zewnętrzne firmy relokacyjne, kancelarie prawne), uiszczały opłaty skarbowe w wysokości 17 złotych za każdy stosunek pełnomocnictwa występujący w danej sprawie. Błędna informacja na ten temat znajduje się nawet (do dziś) w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy biznes.gov.pl, prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju, gdzie w zakładce „Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski” czytamy: „Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł).” Choć kwota 17 złotych opłaty skarbowej zdaje się być nieduża, to w przypadku niektórych firm zatrudniających nawet setki cudzoziemców, w skali roku dawało to koszt od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Rzecznik MŚP zgodził się ze stanowiskiem interweniującego w tej sprawie Michała Wysłockiego, że praktyka ta narusza zasadę pewności prawa i przewidywalności działań administracji, gwarantowanych Konstytucją Biznesu.

Ministerstwo Finansów oficjalnie potwierdziło to, co choć w jasny sposób wynika z ustawy o opłacie skarbowej, nie było stosowane przez wszystkie urzędy wojewódzkie: opłacie skarbowej nie podlega m.in. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (…) w sprawach zatrudnienia”, a co za tym idzie: złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w związku ze składaniem, na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wniosku o wydanie zezwolenia na pracę (także sezonową) cudzoziemca, korzysta z wyłączenia określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o opłacie skarbowej”, tj. nie podlega opłacie skarbowej. Co więcej, podkreślono, że „bez wpływu na stosowanie ww. wyłączenia od opłaty skarbowej pozostaje forma planowanego zatrudnienia (pracownicza lub niepracownicza).

Pismo Ministerstwa Finansów może być z powodzeniem wykorzystane przez przedsiębiorców i ich pełnomocników w korespondencji z tymi urzędami wojewódzkimi, które do dziś wymagają uiszczenia wspomnianej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego do sprawy o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Pełna treść odpowiedzi MF na zapytanie Rzecznika MŚP