Polityka prywatności

Poniżej aktualne zapisy związane z polityką prywatności umieszczone na stronie www:

Proces rekrutacji:

Wszystkich kandydatów biorących udział w rekrutacji prosimy o zamieszczenie na CV poniższych klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko …………………………………………………….”

Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.

Abyś mogli wziąć pod uwagę zgłoszenie również w przyszłości, w toku kolejnych rekrutacji, prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia innych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, w szczególności postępowań rekrutacyjnych na takie samo stanowisko lub stanowisko zbliżone.”

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia Pani/Pana zgłoszenia pod uwagę w innych przyszłych procesach rekrutacyjnych.

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676368, posiadająca REGON: 146995691, NIP: 5252573850.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy dane.osobowe@siw.pl

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Jeśli jednak zaistnieje powyższa potrzeba, Administrator będzie przekazywać dane osobowe, zapewniając odpowiedni poziom ich ochrony oraz stosując

 

Formularze kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676368, posiadająca REGON: 146995691, NIP: 5252573850. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub informacji powiązanych z przedmiotem zapytania. Podstawą przetwarzania jest moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy dane.osobowe@siw.pl.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich. Jeśli jednak zaistnieje powyższa potrzeba, Administrator będzie przekazywać dane osobowe, zapewniając odpowiedni poziom ich ochrony oraz stosując odpowiednie przepisy prawa.

Zapis do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymywania Newslettera, do momentu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymywania Newslettera.

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676368, posiadająca REGON: 1469956691, NIP: 5252573850. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z Newslettera, chyba że wcześniej Administrator zaprzestanie wydawać Newsletter. Podstawą przetwarzania jest moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą zapisywane i przechowywane w programie służącym do masowej wysyłki wiadomości E- mail w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, podmiotowi danych przysługuje prawo do odwołania zgody na otrzymywanie Newslettera, prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do żądania przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy dane.osobowe@siw.pl

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich. Jeśli jednak zaistnieje powyższa potrzeba, Administrator będzie przekazywać dane osobowe, zapewniając odpowiedni poziom ich ochrony oraz stosując odpowiednie przepisy prawa.

Alerty prawne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymywania Alertów prawnych, do momentu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymywania Alertów prawnych.

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676368, posiadająca REGON: 1469956691, NIP: 5252573850. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z Alertów prawnych, chyba że wcześniej Administrator zaprzestanie ich przesyłania. Podstawą przetwarzania jest moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą zapisywane i przechowywane w programie służącym do masowej wysyłki wiadomości E-mail w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, podmiotowi danych przysługuje prawo do odwołania zgody na otrzymywanie Alertów prawnych, prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do żądania przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy dane.osobowe@siw.pl.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich. Jeśli jednak zaistnieje powyższa potrzeba, Administrator będzie przekazywać dane osobowe, zapewniając odpowiedni poziom ich ochrony oraz stosując odpowiednie przepisy prawa.

Wydarzenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu umożliwienia mi rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych lub objętych patronatem przez kancelarię Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu.

Wyrażam zgodę na informowanie mnie o innych wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych lub objętych patronatem przez kancelarię Sadkowski i Wspólnicy Sp. k.

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676368, posiadająca REGON: 1469956691, NIP: 5252573850. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Podstawą przetwarzania jest moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą zapisywane i przechowywane w programie służącym do masowej wysyłki wiadomości E-mail w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do żądania przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy dane.osobowe@siw.pl.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich. Jeśli jednak zaistnieje powyższa potrzeba, Administrator będzie przekazywać dane osobowe, zapewniając odpowiedni poziom ich ochrony oraz stosując odpowiednie przepisy prawa. 

 

Powrót na górę