Pomogliśmy w uwolnieniu nieruchomości Klienta od wpisów hipotek przymusowych z tytułu zaległości podatkowych

Przeprowadziliśmy postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w którym Sąd I instancji zgodnie z żądaniem pozwu nakazał wykreślenie wpisów hipotek przymusowych obciążających nieruchomość Klienta, a Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego, utrzymując tym samym wyrok w mocy.

Obowiązujące przepisy 

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że jeśli zobowiązania podatkowe są zabezpieczone hipoteką, to nie ulegają one przedawnieniu. Sąd rozpoznający sprawę uznał niezgodność normy prawnej wynikającej z tych przepisów z Konstytucją RP – a w konsekwencji, że w konkretnym przypadku zobowiązania podatkowe przedawniły się na zasadach ogólnych nawet, jeśli były one zabezpieczone hipoteką.

Tzw. „Oczywista niekonstytucyjność”

Rozstrzygnięcie to może być prawnie doniosłe. Pokazuje ono, że pomimo braku jak dotąd rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny co do zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy, przewidujących takie rozwiązanie, w ich obecnym brzmieniu (Trybunał Konstytucyjny zajmował się tym zagadnieniem na kanwie uprzednio obowiązujących przepisów) – sądy powszechne bez naruszania kompetencji Trybunału Konstytucyjnego mogą rozpatrywać tzw. „oczywistą niekonstytucyjność” norm prawnych. Z „oczywistą niekonstytucyjnością” mamy do czynienia np. wtedy, gdy niezgodność danej normy prawnej z Konstytucją RP została już stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny, jednak ustawodawca powtórzył ją w treści innych przepisów.

Wyrok na korzyść Klienta Kancelarii

Sąd rozpoznający sprawę podzielił przedstawioną argumentację i uznał, że wobec wygaśnięcia zabezpieczonych wierzytelności z tytułu zaległości podatkowych na skutek ich przedawnienia, same hipoteki również uległy wygaśnięciu – a zatem ich wpisy powinny zostać wykreślone.

Skład zespołu

Pracami zespołu kierował Partner i Radca prawny Mariusz Kowolik. Ponadto w skład zespołu weszli prawnicy z Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy: Łukasz Prusik – Radca prawny oraz Sebastian Cekiera – Aplikant radcowski.