Precedensowa sprawa dotycząca podróży służbowych zostanie rozpatrzona przez Trybunał Konstytucyjny.

Zespół Prawa Pracy Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy reprezentuje klienta w precedensowej sprawie, w której Trybunał Konstytucyjny wypowie się w zakresie wykładni pojęcia „podróż służbowa”.

Zgodnie z aktualnym zapatrywaniem Sądu Najwyższego (aktualnym zwłaszcza od czasu wydania wyroku z dnia 19 listopada 2008 r. sygn. akt: II PZP 11/08) wydatki z tytułu podróży służbowych mogą być rekompensowane, bez konieczności ich oskładkowania, wyłącznie pracownikom, którzy podróże służbowe odbywają incydentalnie. W sytuacji gdy pracownika można określić jako „mobilnego”, czyli często odbywającego podróże służbowe, sądy powszechne stwierdzały, iż nie przysługuje mu zwolniony z oskładkowania zwrot należności z tytułu odbywania podróży.

Obecna wykładnia znacznie pogarsza więc sytuację osób często podróżujących. Ponadto z literalnego brzmienia art. 775 Kodeksu pracy, nie wynika rozróżnienie na pracowników „mobilnych” i „stacjonarnych”, ani na podróże sporadyczne (incydentalne) oraz odbywane często, regularnie.

Link do sprawy znajduje się pod tym adresem:
http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10093-kodeks-pracy-podroz-sluzbowa/