Problemy branży spożywczej

Problemy branży spożywczej, tarcza antykryzysowa zmniejszyła wymogi dotyczące badań lekarskich dla pracowników, ale nie dla branży spożywczej – warto apelować o zmiany w tym okresie, aby umożliwić szybsze dopuszczenie do pracy pracowników branży spożywczej.

  1. Zgodnie z  art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia: „Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.”
  2. Jeśli chodzi o samo badanie to zgodnie z art. 7 ust. 4 w zw. z art. 6 ust. 2a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: Badania laboratoryjne u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2a, przeprowadzają, akredytowane w zakresie przedmiotu badania na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, laboratoria:
    • Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria, na podstawie umów zawieranych z tymi organami;
    • jednostek właściwych w zakresie chorób płuc i gruźlicy, w przypadku badań w kierunku gruźlicy, na podstawie umów zawieranych z właściwymi miejscowo organami, o których mowa w pkt 1.”
  3. Przepisy ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej nie zmieniają powyższych przepisów w żaden sposób. Warto wskazać, że przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  zostały częściowo zmienione przez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która weszła równolegle do tarczy. Ale w żaden sposób nie zmieniono przepisów nas interesujących.
  4. W związku z panującą sytuacją wywołaną epidemia COVID-19 część oddziałów sanepidu została oddelegowana wyłącznie do zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii, wobec czego zaprzestały one wykonywania opisanych powyżej badań, niezbędny do rozpoczęcia pracy w przedmiotowej sytuacji.
  5. Należy mieć jednak na uwadze, że powyższe nie dotyczy wszystkich oddziałów. Część oddziałów nadal przeprowadza omawiane badania. Aby uzyskać informację w tym zakresie należy skontaktować się telefonicznie z właściwym miejscowo oddziałem sanepidu. Jeżeli nie prowadzi on aktualnie badań jest szansa, że wskaże inny oddział który takie badania prowadzi.
  6. Warto wskazać, że ze względu na epidemię zmieniała się w pewnym stopniu procedura przeprowadzania badań. Wszelkie ustalenia związane z przekazaniem próbek do badania czyni się telefonicznie z sanepidem.