Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw

Tydzień temu opublikowany został „Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw” (dalej: „Projekt”).

Projekt zakłada przede wszystkim wprowadzenie do obrotu nowego rodzaju obligacji – obligacji kapitałowych.

Obligacje kapitałowe będą mogły być emitowane w ściśle określonym celu związanym z funduszami lub środkami własnymi emitenta, tj. w celu ich zakwalifikowania do funduszy własnych, jako instrumenty dodatkowe w Tier I lub Tier II, albo do środków własnych jako pozycje podstawowych środków własnych kategorii 1, kategorii 2 albo kategorii 3.

Emitentami przedmiotowych obligacji będą mogły być bank krajowy, dom maklerski, krajowy zakład ubezpieczeń oraz krajowy zakład reasekuracji. Z uwagi natomiast na złożoność takiego instrumentu Projekt zakłada, że omawiane papiery wartościowe będą mogły być oferowane wyłącznie klientom profesjonalnym w rozumieniu ustawy o  obrocie instrumentami finansowymi a ich emitent będzie musiał zawrzeć w warunkach emisji obligacji informację o szczególnym ryzyku związanym z nabyciem obligacji kapitałowych, w szczególności o możliwości umorzenia wszystkich odsetek albo odsetek za dany okres odsetkowy oraz o możliwości wystąpienia zdarzenia inicjującego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013 lub art. 71 ust. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35. .

Projekt określa także minimalną wartość nominalną obligacji kapitałowej. Proponuje się, aby wynosiła ona co najmniej 100 000 euro albo stanowiła równowartość tej kwoty w innej walucie. Obligacje kapitałowe uprawniać będą obligatariusza do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony oraz podlegać będą wykupowi w przypadku gdy ich emitent w warunkach emisji zastrzegł prawo ich wykupu bądź uzyskał zezwolenie na wykup od Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarząd emitenta obligacji kapitałowych będzie mógł także, w określonych przypadkach, w drodze uchwały, umorzyć wszystkie odsetki albo odsetki za dany okres odsetkowy z tytułu obligacji kapitałowych albo wstrzymać ich wypłatę na czas nieoznaczony. W takim przypadku umorzenie poszczególnych odsetek lub części odsetek z tytułu obligacji kapitałowych lub wstrzymanie ich wypłaty nie będzie stanowić niewykonania, nienależytego wykonania zobowiązania lub zwłoki w wykonaniu zobowiązania przez emitenta.

Dodatkowo, Projekt zakłada również zmianę ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z jego treścią emitent będzie obowiązany, przed rozpoczęciem proponowania nabycia obligacji kapitałowych, zawrzeć z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo z bankiem powierniczym umowę, której przedmiotem będzie przechowywanie dokumentów obligacji kapitałowych oraz prowadzenie rejestru.

W końcu, prawa z obligacji kapitałowych powstaną z chwilą dokonania zapisu w rejestrze osób uprawnionych z tych obligacji prowadzonego przez firmę inwestycyjną albo bank powierniczy i przysługiwać będą osobom wskazanym w tym rejestrze jako osoby uprawnione.