Rezydencja podatkowa na Cyprze

12.05.2023 / Publikacje / Podatki / Spółki i obsługa korporacyjna

Rezydencja podatkowa na Cyprze – informacje ogólne

Najważniejszym krokiem, jaki trzeba podjąć w celu rzeczywistej zmiany rezydencji podatkowej, jest dokonanie zmiany ośrodka interesów osobistych (rodzina, aktywność społeczna, polityczna, kulturalna, obywatelska, przynależność do organizacji/klubów itp.) i ekonomicznych (miejsce prowadzenia działalności zarobkowej/gospodarczej, źródła dochodów, zasiadanie w organach zarządczych osób prawnych, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy itp.).

Kluczowym zagadnieniem jest zmiana miejsca zamieszkania pod względem faktycznym, tj. osobowym wraz z rodziną. Ta wiąże się m.in. z wynajęciem lub nabyciem nieruchomości w docelowym kraju, opłacaniem lokalnych rachunków i przebywaniem na terenie innego kraju co najmniej 183 dni w roku podatkowym.

Ponadto rekomendowane jest:

 • wyrejestrowanie się z wszelkich organizacji politycznych, kulturalnych, społecznych, również z opieki zdrowotnej;
 • zabranie ze sobą bądź wyzbycie się (sprzedaż, wyrejestrowanie), ruchomości, których jest się właścicielem;
 • wyzbycie się (np. sprzedaż lub wynajem) nieruchomości. Co do zasady bycie właścicielem nieruchomości nie ma wpływu na samą zmianę rezydencji (Interpretacja indywidualna z dnia 24 kwietnia 2009 r., IPPB4/415-94/09-2/JS) – chodzi bowiem o to, by nie była aktualnym i dostępnym miejscem zamieszkania podatnika. Zdecydowanie najbardziej rekomendowana jest sprzedaż nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości pociąga za sobą bowiem ograniczony obowiązek podatkowy co oznacza, że przychód z wynajmu nieruchomości położonej na terytorium RP, będzie musiał być rozliczany w kraju jej położenia;
 • rozwiązanie (jeśli istnieje) umowy o pracę;
 • zamknięcie działalności gospodarczej;
 • rezygnacja z funkcji pełnionych w zarządach spółek/innych podmiotów, przy czym posiadanie udziałów/akcji nie ma wpływu na fakt zmiany rezydencji podatkowej;
 • posiadanie rachunków bankowych w Polsce lub spłacanie kredytów, również nie wpływa na zmianę rezydencji podatkowej, jednak tak jak w przypadku nieruchomości, należałoby pozbyć się lokalnych zobowiązań finansowych oraz pozamykać rachunki bankowe i przetransferować środki pieniężne na konto w innym państwie;
 • wymeldowanie się z miejsca stałego zameldowania – generalnie meldunek nie ma wpływu na zmianę rezydencji, gdyż głównym kryterium jest miejsce zamieszkania, nie miejsce zameldowania, jednak rekomendowane jest wymeldowanie się z polskiego adresu;
 • opcjonalnie (nie jest to konieczne), przed wyjazdem można złożyć do Urzędu Skarbowego, w którym podatnik rozliczał się do tej pory, zgłoszenie o zmianie miejsca zamieszkania na odpowiednim formularzu – ZAP-3, w takim zgłoszeniu jednak należy podać nowe miejsce zamieszkania;
 • zmiana ośrodka interesów życiowych następuje wraz z wyjazdem z terytorium kraju w celu zmiany miejsca zamieszkania, tj. zmiany kraju stałego pobytu;
 • wskazane jest jak najbardziej szczegółowe udokumentowanie pobytu w nowym krajem rezydencji (m.in. umowa najmu nieruchomości, rachunki za związane z opłatami za tą nieruchomość, korespondencja z urzędowymi organami państwa rezydencji, inne rachunki związane z przebywaniem na miejscu);
 • podawanie we wszelkiej korespondencji, zagranicznego adresu zamieszkania – zwłaszcza w sprawach urzędowych;
 • w przypadku zmiany kraju zamieszkania w trakcie roku podatkowego, należy pamiętać o złożeniu deklaracji PIT do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego, która dzieli się na dwa okresy – do momentu wyjazdu całość dochodów, powinna być rozliczona w Polsce, a od momentu wyjazdu, tylko dochody uzyskane na terytorium RP (np. z wynajmu nieruchomości czy zaległego wynagrodzenia za pracę itp.);
 • należy uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej w kraju, do którego przenosi się centrum interesów osobistych i gospodarczych, przy jego wydaniu organ zagraniczny dokona weryfikacji, czy dana osoba faktycznie nabyła rezydencję danego państwa poprzez sprawdzenie, czy podatnik mieszka w danym kraju – nabył lub wynajął nieruchomość np. poprzez weryfikację umowy najmu, a także skąd pochodzą jego dochody  – zazwyczaj poprzez weryfikację wpływów na rachunek w ciągu trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o uzyskanie rezydencji, które mogą pochodzić również np. z darowizny;
 • opcjonalnie, można również wystąpić z wnioskiem o interpretację podatkową, w którym należy opisać dokładnie zdarzenie przyszłe i opisać swoje stanowisko odnośnie zmiany rezydencji, uzyskanie takiej interpretacji jest swego rodzaju ochroną w przypadku ewentualnego kwestionowania przez polskie organy podatkowe zmiany rezydencji podatkowej.

Korzyści z uzyskania rezydencji podatkowej na Cyprze

Rząd Cypru wprowadził wiele korzyści podatkowych mających na celu zachęcenie do migracji na wyspę wysoko opłacanej kadry kierowniczej. Osoby, które stają się rezydentami podatkowymi Cypru będą mogły skorzystać m.in. z następujących regulacji:

 1. zwolnienie z podatku dochodowego, które obejmuje: dochody z dywidend (standardowo opodatkowane stawką 17%), dochody z odsetek (standardowo opodatkowane stawką 30%) oraz dochody z najmu (standardowo opodatkowane stawką 3%) przez okres 17 lat po uzyskaniu rezydencji podatkowej na Cyprze;
 2. zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z pierwszego zatrudnienia; osoby uzyskujące rezydencję podatkową i zatrudnienie na Cyprze są uprawnione do zwolnienia z podatku w wysokości
  20% ich rocznego dochodu pochodzącego z zatrudnienia
  na Cyprze, przy czym kwota zwolnienia jest ograniczona do wysokości maksymalnie 8.550 EUR w skali roku, w przypadku osób zarabiających poniżej 55.000 EUR rocznie;
 3. zwolnienie dla osób uzyskujących dochody z zatrudnienia powyżej 250.000 EUR rocznie, w wysokości 50% wysokości podatku przysługujące przez
  10 lat po uzyskaniu rezydencji podatkowej na Cyprze.

Należy pamiętać, że tylko jedno ze zwolnień podatkowych wskazanych
w pkt. 2 i 3 powyżej może być wykorzystane przez konkretnego podatnika.

Reguła 60 dni – wyjątkowa regulacja w skali światowej

Zgodnie z przepisami, status rezydenta podatkowego mogą otrzymać osoby fizyczne, które spędzają na Cyprze więcej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego. Jednakże od 1 stycznia 2017 roku jest możliwość skrócenia tego czasu do 60 dni. To wszystko za sprawą „Reguły 60 dni” („60-day Rule”). Regulacja jest efektem zabiegów rządu cypryjskiego skierowanych w stronę pozyskania zagranicznych inwestorów i nadania Cyprowi statusu europejskiego centrum finansowego. Reguła ta jest alternatywą dla osób, które nie mają możliwości skorzystania ze standardowej opcji. Szczególnie przydatna jest dla inwestorów, przedsiębiorców, informatyków, artystów, architektów czy sportowców, którzy nie spełniają wymogów dotyczących rezydencji podatkowej w żadnym kraju i którzy w związku z brakiem ustalonego statusu rezydencji podatkowej mogą być narażeni na roszczenia organów podatkowych w różnych miejscach na świecie.

Reguła 60 dni – warunki

“Reguła 60 dni” dotyczy osób, które w danym roku spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • pozostają na Cyprze przez co najmniej 60 dni w danym roku podatkowym;
 • nie przebywają w ciągu danego roku podatkowego w żadnym innym państwie przez okres dłuższy niż 183 dni;
 • nie są rezydentem podatkowym w żadnym innym państwie;
 • prowadzą działalność gospodarczą i/lub pracują na Cyprze i/lub są dyrektorem w spółce będącej rezydentem podatkowym na Cyprze w dowolnym momencie danego roku podatkowego, oraz
 • posiadają stałe miejsce zamieszkania na Cyprze (nieruchomość własna lub wynajmowana).

Przy czym należy podkreślić, że nawet jeśli dana osoba spełnia powyższe warunki, nie będzie uznawana za rezydenta podatkowego Cypru w danym roku podatkowym, jeżeli jej działalność gospodarcza i/lub zatrudnienie na Cyprze i/lub funkcja pełniona w spółce posiadającej rezydencję podatkową Cypru ustały.

Zasady obliczania dni pobytu na Cyprze

Prawidłowe obliczenie dni spędzonych na Cyprze jest niezwykle istotne w przypadku osób, które chciałyby ubiegać się o przyznanie cypryjskiej rezydencji podatkowej. Obliczenie pobytu na Cyprze (zarówno na potrzeby reguły 60, jak i 183 dni) należy wykonać według następujących wytycznych:

 • za dzień wyjazdu z Cypru uważa się dzień poza Cyprem;
 • za dzień na Cyprze uważa się dzień przybycia na Cypr;
 • przyjazd na Cypr i wyjazd z Cypru tego samego dnia traktowany jest jako jeden dzień na Cyprze;
 • wyjazd z Cypru i powrót w ciągu tego samego dnia traktowany jest jako jeden dzień poza Cyprem.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  01.07.2024 / Aktualności

  Natalia Dołowa o zaliczaniu wydatków na energię do kosztów kwalifikowanych dla dziennika Rzeczpospolita

  26.04.2024 / Publikacje

  Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 roku

  03.04.2024 / Publikacje

  Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

  29.02.2024 / Publikacje

  Zmiany w amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli od 1 stycznia 2024 r.

  19.02.2024 / Publikacje

  Estoński CIT można wybrać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego

  Powrót na górę