Rodzaje funduszy inwestycyjnych na Malcie

20.02.2023 / Publikacje / Rynki kapitałowe / Spółki i obsługa korporacyjna

Malta jest atrakcyjną lokalizacją do założenia funduszu inwestycyjnego. Przystąpienie Malty do UE spowodowało, że uchwalono lokalnie przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych i systemów ich finansowania. Ponadto dyrektywy wdrażane w Unii Europejskiej od 2011 roku pozwalają na działanie funduszom inwestycyjnym w całej UE na podstawie jednego zezwolenia uzyskanego w dowolnym kraju członkowskim.

Rodzaje Funduszy Inwestycyjnych na Malcie

Na Malcie rozróżniamy następujące rodzaje funduszy inwestycyjnych:

 • Retail Collective Investment Schems (RCIS)
 • Professional Investment Fund (Non-retail Collective Investment Schems albo PIF)
 • Alternative Investment Funds (AIF)
 • Notified Alternative Investment Funds (NAIF)

W dalszej części artykułu przedstawiamy kluczowe informacje o każdym z powyższych rodzajów funduszy.

Retail Collective Investment Schems (RCIS)

Fundusz Retail Collective Investments Schemes jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych, profesjonalnych i kwalifikowanych, a zatem inwestorzy mogą być “inwestrorami detalicznymi” inwestującymi własne pieniądze w sposób nieprofesjonalny. RCIS może działać na Malcie w formie UCITS lub Non-UCITS, a te funkcjonują na podstawie zezwolenia wydanego przez MFSA i podlegają nadzorowi tej instytucji. Główne obszary inwestycyjne takich funduszy to zbywalne papiery wartościowe i inne płynne aktywa finansowe. Początkowy, wpłacony kapitał zakładowy w Funduszu Non-UCITS nie powinien być niższy niż 125.000 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie, a wartość aktywów netto powinna na bieżąco przekraczać tę kwotę. Natomiast Fundusz UCITIS powinien posiadać kapitał założycielski stanowiący przynajmniej równowartość 300.000 EUR i posiadać przez cały czas funkcjonowania środki finansowe niezbędne do prawidłowego wykonywania swoich zadań, dążąc do przekroczenia w/w kwoty.

Professional Investment Fund (Non-retail Collective Investment Schems albo PIF)

Professional Investment Fund jest przeznaczony dla doświadczonych i wykwalifikowanych inwestorów, dokonujących inwestycji w sposób profesjonalny. W celu rozpoczęcia działalności, PIF zobowiązany jest uzyskać pozwolenie z MFSA i podlega nadzorowi tej instytucji. Jest to najbardziej elastyczna i efektywna forma funduszu z uwagi na wymagany poziom aktywów, przeznaczona dla inwestorów profesjonalnych, którzy często realizują inwestycje związane z dużym ryzykiem w innowacyjne rozwiązania/technologie. Początkowy, wpłacony kapitał zakładowy w funduszu PIF nie powinien być niższy niż 125.000 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie, a wartość aktywów netto powinna na bieżąco przekraczać tę kwotę.

Alternative Investment Funds (AIF)

Jest zbiorowym funduszem inwestycyjnym dla profesjonalnych inwestorów (inwestorzy indywidualni, profesjonalni i wykwalifikowani). Nazywany jest funduszem „zbiorowym”, ponieważ wielu inwestorów może w nim uczestniczyć, a wszelkie korzyści są rozdzielane pomiędzy nimi. Ponadto AIF posiada paszport UE, a zatem każdy inwestor z UE może dołączyć do takiego funduszu. Fundusze AIF działają na podstawie zezwolenia wydanego przez MFSA i podlegają nadzorowi tej instytucji. AIF musi posiadać fundusze własne odpowiadające kapitałowi założycielskiemu w wysokości co najmniej 300.000 EUR. W przypadku, gdy wartość portfela AIF przekroczy 250.000.000 EUR, AIF jest zobowiązany do zapewnienia dodatkowej kwoty funduszy własnych w wysokości 0,02% kwoty,
o którą wartość portfela AIF przekroczy 250.000.000 EUR. Pod warunkiem, że wymagana suma kapitału początkowego i dodatkowej kwoty funduszy własnych nie przekroczy 10.000.000 EUR.

Notified Alternative Investment Funds (NAIF)

Jest funduszem dla inwestorów profesjonalnych na terenie UE, z których każdy może ubiegać się o proces “powiadomienia” przez MFSA. NAIF nie podlega nadzorowi MFSA i nie musi uzyskiwać zezwolenia tego organu. Zarządzający NAIF przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania NAIF. Warto wiedzieć, że NAIF podlega celom inwestycyjnym, zasadom i ograniczeniom określonym w prospekcie emisyjnym i nie podlega żadnym ograniczeniom dotyczącym rodzaju klas aktywów, w które może inwestować, przy uwzględnieniu faktu, że NAIF nie może inwestować w aktywa niefinansowe i funkcjonować jako fundusz pożyczkowy. Poandto NAIF może być otwarty lub zamknięty. Notified Alternative Investment Funds musi posiadać fundusze własne odpowiadające kapitałowi założycielskiemu w wysokości co najmniej 300.000 EUR. W przypadku, gdy wartość portfela NAIF przekroczy 250.000.000 EUR, NAIF jest zobowiązany do zapewnienia dodatkowej kwoty funduszy własnych w wysokości 0,02% kwoty, o którą wartość portfela NAIF przekroczy 250.000.000 EUR. Takie warunki dotyczą sytuacji, gdy wymagana suma kapitału początkowego i dodatkowej kwoty funduszy własnych nie przekroczy 10.000.000 EUR.

Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych na Malcie

Dla celów podatkowych ustawodawca maltański dokonał podziału funduszy inwestycyjnych na dwa rodzaje: “Prescribed fund” oraz “Non-prescribed fund”. Dochody osiągane przez “Prescribed Fund” będącego spółką podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującej na Malcie w wysokości 35%. “Non-prescribed Fund” nie podlega opodatkowaniu na mocy prawa maltańskiego. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy “Non-prescribed fund” osiąga dochód z nieruchomości położonej na Malcie. Dochód taki podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Podsumowanie

Powyżej przedstawiliśmy najważniejsze informacje odnośnie rodzajów funduszy inwestycyjnych na Malcie. Ze względu na liczne przepisy i warunki dotyczące tych zagadnień niezbędna może okazać się konsultacja prawna. W przypadku zainteresowania tym tematem zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami z Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego oraz Działu Prawa Rynku Kapitałowego.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  27.06.2024 / Newsletter

  Newsletter Działu Prawa Rynku Kapitałowego – nr 50 (06/2024)

  31.05.2024 / Newsletter

  Newsletter Działu Prawa Rynku Kapitałowego – nr 49 (05/2024)

  30.04.2024 / Newsletter

  Newsletter Działu Prawa Rynku Kapitałowego – nr 48 (04/2024)

  29.02.2024 / Newsletter

  Newsletter Działu Prawa Rynku Kapitałowego – nr 47 (03/2024)

  31.01.2024 / Newsletter

  Newsletter Działu Prawa Rynku Kapitałowego – nr 46 (02/2024)

  31.12.2023 / Newsletter

  Newsletter Działu Prawa Rynku Kapitałowego – nr 45 (01/2024)

  Powrót na górę