Compliance

Z roku na rok wzrasta liczba regulacji, do których należy się stosować. Pominięcie ich może skutkować dotkliwymi sankcjami. Aby móc efektywnie zarządzać ryzykiem braku zgodności z prawem w przedsiębiorstwie i dbać o bezpieczeństwo firmy należy zaprojektować i wdrożyć odpowiedni system Compliance.

Zadaniem systemu Compliance jest zminimalizowanie ryzyka poniesienia sankcji prawnych, strat finansowych lub utraty reputacji (wiarygodności dla klientów, kontrahentów, akcjonariuszy, inwestorów, opinii publicznej).

Wyodrębniliśmy interdyscyplinarny zespół, składający się ze specjalistów z różnych dziedzin prawa, aby móc świadczyć kompleksowe wsparcie w zakresie Compliance. Ich doświadczenie zawodowe oraz kierunkowa wiedza są gwarantem zapewnienia stanu zgodności w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Praca naszego zespołu jest szczególnie zorientowana na zachowanie zgodności działalności przedsiębiorstwa z przepisami prawa karnego i zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego zarówno całemu podmiotowi, jak również członkom organów oraz menadżerom.

Wiemy, że ważnym aspektem prawidłowego systemu Compliance jest wdrożenie whistleblowingu (tj. ochrony sygnalistów). Wspieramy naszych Klientów m.in. w: projektowaniu procedur bezpieczeństwa, identyfikowaniu procesów biznesowych i obszarów narażonych na wystąpienie nieprawidłowości oraz szkoleniu pracowników w zakresie whistleblowingu.

Wdrażając system Compliance przeprowadzamy klienta przez usystematyzowany proces, który doprowadzić ma do ograniczenia ryzyka prawnego kadry zarządzającej i należytego zabezpieczenia spółki przed negatywnymi skutkami działań lub ich braku.

Proces wdrożenia składa się z trzech etapów: badania due diligence, opracowania procedur oraz szkolenia kadry menadżerską i pracowników.

Po pierwsze przeprowadzamy badanie due diligence, podczas którego:

 • identyfikujemy obszary ryzyka oraz osób mających istotny wpływ na profil ryzyka spółki;
 • identyfikujemy przestępstwa, które mogą zostać popełnione w związku z działalnością przedsiębiorstwa;
 • przeprowadzamy audyt istniejących w spółce procedur;
 • mapujemy ryzyka wystąpienia naruszeń;
 • przedstawiamy dotyczące procedur koniecznych do wdrożenia lub modyfikacji.

W następnym kroku opracowujemy procedury Compliance oraz wspieramy w ich wdrożeniu. W ramach naszych działach przede wszystkim:

 • sporządzamy zindywidualizowane procedury (regulacje) Compliance, np. politykę antykorupcyjną, procedurę weryfikacji kontrahentów, procedurę postępowania na wypadek kontroli organów ścigania;
 • modyfikujemy istniejące procedury (regulacje);
 • wprowadzamy zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotu oraz precyzyjne wytyczamy zakresy odpowiedzialności poszczególnych organów, komórek oraz kluczowych pracowników;
 • tworzymy system informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing), wraz z dedykowanymi kanałami anonimowego informowania oraz regulacjami dotyczącymi przeprowadzania śledztw wewnętrznych;
 • weryfikujemy prawidłowości wdrożenia procedur w drodze testów i kontroli.

Szkolimy kadrę menadżerską oraz pracowników zarówno w ramach sfinalizowania wdrożenia procedur Compliance, ale także w ramach osobnej usługi szkoleniowej. Zakres szkoleń obejmuje:

 • zasady funkcjonowania procedur wewnętrznych w firmie;
 • zasady funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach – instruktaż dla sygnalisty;
 • zasady postępowania w przypadku czynności organów ścigania oraz w razie popełnienia lub zagrożenia popełnienia czynów zabronionych.

Ponadto przedsiębiorstwom, w których funkcjonuje komórka Compliance, oferujemy dodatkowe usługi. Wspieramy naszych klientów w następujący sposób:

 • świadczymy bieżące wsparcie prawne dla Compliance Officera w trybie incydentalnym lub w ramach pakietu ryczałtowego. Usługa przewiduje sporządzanie opinii prawnych (np. w zakresie kwalifikacji danego zdarzenia jako przestępstwa) oraz konsultacje mailowe i telefoniczne;
 • doświadczeni specjaliści prawa karnego biorą udział w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających;
 • pomagamy w wykrywaniu nieprawidłowości oraz przestępstw popełnianych na szkodę spółki lub przez osoby, za których czyny spółka ponosi odpowiedzialność;
 • reprezentujemy przedsiębiorstwa w postępowaniach karnych, cywilnych oraz administracyjnych;
 • prowadzimy kontrole i audyty Compliance, w szczególności w zakresie adekwatności procedur pod kątem prawnym i operacyjnym;
 • przeprowadzamy specjalistyczne szkolenia, w szczególności w zakresie przestępstw gospodarczych i skarbowych, które wystąpić mogą w związku z działalnością przedsiębiorstwa.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie Compliance, nasz interdyscyplinarny zespół pozostaje do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania?

Pozostali eksperci

Szkolenia w ramach tej specjalizacji

Dział Prawa Karnego

Dział Prawa Karnego
Powrót na górę