Nieruchomości

Praktyka zespołu nieruchomości obejmuje kompleksowe doradztwo prawno–podatkowe we wszelkich sprawach związanych z zagospodarowaniem, korzystaniem oraz obrotem nieruchomościami.

Naszymi klientami są fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe, podmioty zarządzające nieruchomościami oraz deweloperzy, a także kluczowi uczestnicy procesu budowlanego (architekci, inspektorzy nadzoru oraz wykonawcy) oraz inwestorzy prywatni (podmioty krajowe oraz zagraniczne).

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie w ramach projektów nieruchomościowych we wszystkich kluczowych sektorach rynku. Obsługujemy projekty mieszkaniowe, biurowe, przemysłowe, logistyczne, PRS, centra handlowe, domy studenckie, hotele i aparthotele oraz projekty nieruchomościowe związane z OZE.

W każdym projekcie korzystamy z unikalnego doświadczenia jakie nasz zespół zbudował doradzając w setkach transakcji, gdzie kluczowym aktywem lub przedmiotem transakcji są nieruchomości. Doradzamy zarówno sprzedającym, kupującym oraz finansującym (podmiotom instytucjonalnym, branżowym
jak i osobom prywatnym oraz przedsiębiorstwom, dla których tego typu transakcje nie stanowią core business). Zapewniamy kompleksową obsługę każdej inwestycji począwszy od analiz zagospodarowania przestrzennego, audytów prawnych i podatkowych, poprzez negocjowanie umów
z architektami, inspektorami oraz wykonawcami robót oraz zarządzanie prawnymi aspektami procesu inwestycyjnego aż po końcowe rozliczenie inwestycji.

Nasz zespół nieruchomościowy na co dzień pracuje wraz z analitykami finansowymi w ramach grupy Sadkowski i Wspólnicy nad transakcjami związanymi z finansowaniem lub refinansowaniem nabycia nieruchomości, transakcjami, gdzie głównym zabezpieczeniem jest nieruchomość oraz transakcjami M&A (w których głównym aktywem są nieruchomości), co daje nam głębokie zrozumienie aspektów biznesowych i finansowych w projektach nieruchomościowych.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych związanych z zagospodarowaniem nieruchomości
i pozyskiwaniem niezbędnych zezwoleń. Posiadamy doświadczenie
w prowadzeniu negocjacji z organami administracji publicznej oraz gestorami mediów. Skutecznie reprezentujemy naszych klientów we wszelkich sporach
i negocjacjach związanych z zagospodarowaniem nieruchomości (w tym w zakresie sporów z innymi uczestnikami postępowania administracyjnego, porozumieniami dobrosąsiedzkimi), w sporach związanych z realizacją inwestycji oraz sporach związanych z transakcjami na rynku nieruchomości (zarówno w zakresie sprzedaży, jak i najmu lub dzierżawy nieruchomości).

Prawnicy Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy efektywnie wspierają strony transakcji na rynku nieruchomości, jak również skutecznie reprezentują klientów w sporach wynikających z umów o roboty budowlane, umów najmu czy dzierżawy przed sądami powszechnymi. Wsparcie prawników Kancelarii obejmuje również reprezentację przed organami administracji publicznej
oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych w ramach procesu inwestycyjnego.

Nasze doradztwo nie ogranicza się tylko do aspektów prawno–podatkowych związanych z nieruchomościami, ale dzięki bliskiej współpracy z pozostałymi podmiotami grupy Sadkowski i Wspólnicy oraz naszymi partnerami możemy zaoferować naszym klientom profesjonalne wsparcie w aspektach wymagających specjalistycznej wiedzy z obszarów takich jak: nadzór budowlany oraz warunki techniczne budynków (współpracujemy z najlepszymi architektami, doświadczonymi inspektorami nadzoru oraz osobami, które pełniły kierownicze funkcje w  organach administracji publicznej w obszarze budownictwa), ochrona środowiska (fizyczne badania nieruchomości oraz analiza faktycznych i finansowych skutków stwierdzonych zanieczyszczeń), analiza finansowa oraz wycena nieruchomości (na potrzeby wszelkich projektów związanych z pozyskiwaniem finansowania lub wyceną aktywa).

W obszarze praktyki rynku nieruchomości świadczymy kompleksowe usługi prawno–podatkowe obejmujące w szczególności:

Due diligence nieruchomości w ramach którego:

 • badamy możliwe zagospodarowanie nieruchomości z uwzględnieniem ograniczeń planistycznych, przepisów prawa budowlanego oraz wszelkich aspektów administracyjnych związanych z zamierzoną przez klienta inwestycją budowlaną;
 • analizujemy złożone stany prawne nieruchomości, weryfikujemy prawidłowość w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości oraz braku ukrytych obciążeń i praw osób trzecich, analizujemy istniejące oraz potencjalne spory sąsiedzkie;
 • badamy wraz ze specjalistami zespołu prawa własności intelektualnej prawa autorskie do dokumentacji projektowej;
 • badamy wraz ze specjalistami zespołu prawa podatkowego podatkowe aspekty mające znaczenie dla transakcji nabycia lub sprzedaży oraz komercjalizacji danej nieruchomości;
 • mamy doświadczenie w zakresie badania dużych pakietów nieruchomości lub pakietów umów najmów w ramach jednej lub kilku lokalizacji.

Doradztwo transakcyjne w ramach którego:

 • opracowujemy struktury nabycia oraz sprzedaży nieruchomości (w formułach asset deal, share deal, a także w złożonych formułach typu forward purchase oraz forward funding) z uwzględnieniem aspektów prawnych, finansowych oraz podatkowych;
 • przygotowujemy oraz negocjujemy dokumentację transakcyjną (od umów
  o zachowaniu poufności i listów intencyjnych poprzez dokumenty typu term sheet aż po umowy przedwstępne, warunkowe, przyrzeczone i przenoszące, przygotowujemy struktury z wykorzystaniem instrumentów typu escrow, depozytów notarialnych oraz innych zabezpieczeń notarialnych
  i nienotarialnych);
 • wraz ze specjalistami z zespołu fuzji i przejęć doradzamy przy transakcjach M&A, w których kluczowym elementem są nieruchomości (w tym
  w formułach joint venture);
 • doradzamy klientom w złożonych procedurach przetargowych zarówno
  w zakresie kompleksowej organizacji takich procesów sprzedaży (dla podmiotów prywatnych oraz spółek Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych), jak i w zakresie udziału we wszelkich procesach przetargowych oraz aukcyjnych;
 • posiadamy unikalne doświadczenie w zakresie transakcji nabycia nieruchomości w ramach procedur upadłościowych i restrukturyzacyjnych, które realizujemy we współpracy ze specjalistami praktyki Upadłości
  i Restrukturyzacji oraz dedykowanej w grupie spółki – SiW Doradcy Restrukturyzacyjni.

Doradztwo w zakresie zagospodarowania nieruchomości oraz realizacji inwestycji w ramach którego:

 • doradzamy klientom na każdym etapie postępowań administracyjnych związanych z pozyskiwaniem decyzji, zezwoleń, opinii niezbędnych do realizacji inwestycji oraz negocjowaniem umów zawieranych z organami administracji publicznej;
 • reprezentujemy i doradzamy w sprawach związanych z aktami planowania
  i zagospodarowania przestrzennego;
 • tworzymy i negocjujemy kluczowe umowy regulujące proces inwestycyjny (umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane, umowy zastępstwa inwestycyjnego, umowy typu project management / construction management);
 • zapewniamy bieżące wsparcie w toku całego procesu inwestycyjnego uczestnicząc w kluczowych spotkaniach, negocjacjach oraz sporach, a także wspierając procesy rozliczeniowe z wszystkimi uczestnikami inwestycji.

Doradztwo w zakresie komercjalizacji nieruchomości w ramach którego:

 • tworzymy dokumentację prawną niezbędną do prowadzenia inwestycji deweloperskich (takich jak prospekty informacyjne, umowy rezerwacyjne, umowy deweloperskie, umowy przedwstępne);
 • tworzymy i negocjujemy dokumentacją związaną z finansowaniem inwestycji deweloperskich oraz z rachunkami powierniczymi;
 • tworzymy i negocjujemy umowy najmu w obiektach biurowych, handlowych
  i logistycznych oraz doradzamy w zakresie ustanawiania i realizacji zabezpieczeń takich umów;

Spory dotyczące nieruchomości w ramach którego:

 • reprezentujemy klientów we wszelkich postępowaniach sądowych (w tym zabezpieczających), arbitrażowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych;
 • reprezentujemy klientów w sporach związanych z tytułem prawnym lub posiadaniem nieruchomości (m.in. sprawach dekretowych, w sprawach
  o uzgodnienie ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, sprawach o ustalenie, sprawach o zasiedzenie, sprawach o rozliczenie nakładów, sprawach związanych z wykonaniem transakcji obrotu nieruchomościami);
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w postępowaniach związanych z ustaleniem lub wypowiedzeniem opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;
 • doradzamy w złożonych sporach w ramach wspólnot mieszkaniowych;
 • doradzamy w sporach sąsiedzkich (w szczególności w zakresie immisji, naruszenia dóbr osobistych oraz sporów granicznych).

Doradztwo podatkowe dotyczące nieruchomości w ramach którego:

 • doradzamy w zakresie wyboru właściwej struktury podatkowej nabycia, zbycia oraz komercjalizacji aktywów nieruchomościowych;
 • wydajemy opinie podatkowe oraz występujemy o interpretacje podatkowe obejmujące skutki w zakresie PIT/CIT oraz VAT planowanych transakcji nieruchomościowych;
 • doradzamy w zakresie kwalifikacji składników majątkowych do kategorii obiektów budowlanych;
 • doradzamy przy stwierdzaniu i zwrocie nadpłaty w podatku od nieruchomości;
 • doradzamy w zakresie amortyzacji nieruchomości komercyjnych
  i mieszkaniowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej;
 • reprezentujemy w postępowaniach podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości oraz reprezentujemy przed właściwymi sądami administracyjnymi.

Prawnicy z zakresu prawa nieruchomości, jako doświadczeni specjaliści w tej dziedzinie, pomagają klientom sprawnie przejść przez procesy transakcyjne oraz inwestycyjne na rynku nieruchomości. Jeżeli planujesz kupić lub sprzedać nieruchomość, potrzebujesz wsparcia w toku procesu budowlanego albo potrzebujesz porady prawno-podatkowej w obszarze prawa nieruchomości, skontaktuj się z nami!

Najnowsze publikacje

12.02.2024 / Publikacje

Zmiany w zakresie warunków technicznych budynków i ich usytuowania od 1 kwietnia 2024 r.

06.12.2022 / Newsletter

Newsletter Działu Nieruchomości (11/2022)

Powrót na górę