Prawo administracyjne

Klienci najczęściej poszukują wsparcia z zakresu prawa administracyjnego, gdy interakcje z administracją publiczną stają się trudne, czasochłonne i wymagające wiedzy prawniczej, a negatywne decyzje organów administracji publicznej mogą uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji lub narazić klienta na kary finansowe.

W takiej sytuacji mogą liczyć na profesjonalne doradztwo naszych prawników specjalizujących się między innymi w sprawach dotyczących szeroko rozumianego prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i prawa energetycznego. Prawnicy reprezentują Klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego. Oferują wsparcie Klientom w toku prac nad aktami planowania przestrzennego oraz po ich uchwaleniu, w procesie budowlanym oraz przy uzyskiwaniu koncesji, decyzji administracyjnych i zezwoleń. Reprezentują Klientów w sporach administracyjnych zarówno na etapie przedsądowym, jak i przed sądami administracyjnymi różnych instancji.

Prawnicy Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy mogą pochwalić się znajomością specyfiki różnych branż, w tym m.in.: deweloperskiej, budowlanej, rolnej, hotelarskiej, handlowej, reklamowej, szkolnictwa wyższego, paliwowej, energetycznej, produkcyjnej czy transportowej. Zdobyta wiedza i doświadczenie branżowe pozwalają im jeszcze skuteczniejszej reprezentować interesy Klientów przed organami administracji publicznej w całej Polsce.

W obszarze prawa administracyjnego świadczymy usługi prawne dotyczące m.in.:

W zakresie inwestycji budowlanych:

  • wsparcie w kontaktach z organami administracji publicznej w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, udzieleniu pozwolenia na budowę oraz przed organami nadzoru budowlanego;
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w przypadku odmowy wydania decyzji o żądanej treści;
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.

W zakresie transakcji na rynku nieruchomości:

  • analizujemy ograniczenia administracyjno-prawne wynikające z przepisów prawa wodnego, ochrony zabytków, ochrony przyrody czy ochrony gruntów rolnych;
  • wspieramy Klientów w toku postępowań umożliwiających nabycie i zagospodarowanie nieruchomości rolnych;
  • analizujemy ryzyka związane z roszczeniami reprywatyzacyjnymi wynikającymi z tzw. Dekretu Bieruta.

W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

  • reprezentujemy Klientów w toku postępowań o nałożenie kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
  • prowadzimy analizy miejscowych aktów planowania przestrzennego oraz wpieramy Klientów w toku postępowań o uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz tzw. uchwał krajobrazowych;
  • reprezentujemy Klientów w ramach postępowań związanych z tzw. rentą planistyczną i opłatą adiacencką;
  • obserwujemy zmiany w przepisach prawa w celu przygotowania dla Klientów stosownych alertów umożliwiających zawczasu podjęcie niezbędnych działań.

Potrzebujesz doświadczonego prawnika, który będzie skutecznie reprezentował Twoje interesy w sprawach związanych z administracją publiczną? Skontaktuj się z nami!

Szkolenia w ramach tej specjalizacji

Dział Prawa Administracyjnego

Dział Prawa Administracyjnego
Powrót na górę